ANUNȚURI / REZULTATE
ANUNŢ

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante contractuale

data postării:
30 octombrie 2017ANUNŢ

privind organizarea concursului de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Centrului de Cultura si Arta al judetului Timis

data postării:
18 septembrie 2017ANUNŢ

privind organizarea concursului de recrutare
pentru ocuparea unor posturi vacante contractuale

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, organizează în perioada 31 august - 07 septembrie 2017, ora 10.00 concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante: instrumentist (S) debutant – Serviciul artistic ”Ansamblul Banatul” , balerin, dansator (M) treaptă profesională I și solist balet-dans (M) treaptă profesională I – Corpul de balet-dans ”Ansamblul Banatul” , corepetitor (M) debutant – Serviciul Cultură tradițională și referent (S) grad profesional IA – Serviciul Școala de Arte.

Condiții de participare la concurs:

A. Condiţiile generale:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulamentul-cadru) la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014.

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

B. Condiții specifice:

Instrumentist la Serviciul artistic ”Ansamblul Banatul”


- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în muzică;

- Vechime în muncă/specialitate necesară: nu este cazul

- Abilități, calități si aptitudini necesare de comunicare și relaționare, de lucru în echipă;


Balerin, dansator la Corpul de balet-dans ”Ansamblul Banatul” cu atribuire directă.

- Studii generale.

- Abilități, calități si aptitudini necesare de comunicare și relaționare, de lucru în echipă;

Solist balet-dans la Corpul de balet-dans ”Ansamblul Banatul”

- Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

- Persoană de sex masculin

- Înălțime: minim 1,75 cm

- Vechime: minim 6 ani ca salariat și/sau colaborator în funcția de balerin într-un ansamblu de dansuri

- Vârsta: minim 26 ani împliniți până la data concursului.

- Abilități, calități si aptitudini necesare de comunicare și relaționare, de lucru în echipă;

Corepetitor la Serviciul Cultură tradițională

- Studii medii muzicale absolvite cu diplomă de bacalaureat

- Vechime în muncă/specialitate necesară: nu este cazul

- Abilități, calități si aptitudini necesare de comunicare și relaționare, de lucru în echipă;

Referent la Serviciul Școala de Arte

- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în studii economice;

- Vechime în muncă/specialitate necesară: minim 7 ani

- Cunoștințe operare PC – nivel mediu;

- Abilități, calități si aptitudini necesare de comunicare și relaționare, de lucru în echipă;

C. Condiții de desfășurare a concursului:

a. Concursul se organizează la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr. 1 Timișoara, astfel:

- Selecția dosarelor de concurs în data de 24.08.2017. Publicare rezultat selecție dosare 25.08.2017. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
- Proba scrisă în data de 31.08.2017, ora 10.00. Publicare rezultat proba scrisă 01.09.2017. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.
- Interviul în data de 07.09.2017, ora 10.00. Publicare rezultat interviu 08.09.2017. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

b. Dosarele de înscriere a candidaților se depun până la data de 23.08.2017, ora 14.00 la secretariatul comisiei de concurs (Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții, cam.4 Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1 Timișoara).

Dosarul de înscriere la concurs al candidaților va cuprinde următoarele documente:

a. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției organizatoare;
b. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau specialitatea studiilor, în copie;
e.Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
f. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. Curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate, conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA
propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual referent IA la Serviciul Școala de Arte


1. Legea 82/1991 contabilității, republicată;
2. Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe ;
3. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
4. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
5. Hotărârea nr.1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului cu modificările şi completările ulterioare;
6.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare
8. Regulamentul intern al CCAJ Timis.
9. Regulamentul de organizare și funcționare al CCAJ Timiș.

BIBLIOGRAFIA
Pentru funcțiile contractuale instrumentist, solist balet-dans, corepetitor proba practică va fi compusă din:


- Dicteu muzical și interpretare muzicală – pentru instrumentist și corepetitor - Studii: bară, mijloc, sărituri - Interpretarea a două variații la alegerea comisiei – pentru balerin și solist balet


Informaţii la telefon 0256/435158 int. 31 (inspector specialitate resurse umane)
sau direct la sediul instituţiei

data postării:
7 august 2017
ANUNŢ

privind organizarea concursului de recrutare
pentru ocuparea unor posturi vacante contractuale

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, organizează în perioada 03 - 10 mai 2017, ora 10.00 concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante: economist (S) grad profesional II – Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții și muncitor calificat (G) treaptă profesională I – Serviciul conservare, valorificare, promovare culturală.

Condiții de participare la concurs:

A. Condiţiile generale:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulamentul-cadru) la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014.

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

B. Condiții specifice:

Economist la Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții


- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice;

- Vechime în muncă/specialitate necesară: minim 3 ani în specialitatea studiilor;

- Cunoștințe operare PC – nivel mediu;

- Abilități, calități si aptitudini necesare de comunicare și relaționare, de lucru în echipă;

- Constituie un avantaj experiența în sistem bugetar;

Muncitor calificat la Serviciul conservare, valorificare, promovare culturală

- Studii generale.

- Vechime în muncă minim 7 ani.

C. Condiții de desfășurare a concursului:

a. Concursul se organizează la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr. 1 Timișoara, astfel:

- Selecția dosarelor de concurs în data de 24.04.2017. Publicare rezultat selecție dosare 25.04.2017. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
- Proba scrisă în data de 03.05.2017, ora 10.00. Publicare rezultat proba scrisă 04.05.2017. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.
- Interviul în data de 10.05.2017, ora 10.00. Publicare rezultat interviu 11.05.2017. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

b. Dosarele de înscriere a candidaților se depun până la data de 21.04.2017, ora 14.00 la secretariatul comisiei de concurs (Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții, cam.4 Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1 Timișoara).

Dosarul de înscriere la concurs al candidaților va cuprinde următoarele documente:

a. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției organizatoare;
b. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau specialitatea studiilor, în copie;
e.Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
f. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. Curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate, conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA
propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual economist II la Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții


1. Legea 82/1991 contabilității, republicată;
2. Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe ;
3. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
4. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
5. Hotărârea nr.1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar actualizată;
7. Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum și organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
8. Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
9. Hotărârea nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public;
10. Ordonanţa 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale;
11. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
12. Regulamentul intern al CCAJ Timis.

BIBLIOGRAFIA
propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual muncitor calificat I la Serviciul conservare, valorificare, promovare culturală


1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
2. Regulamentul de organizare și funcționare al CCAJ Timiș;
3. Regulamentul intern al CCAJ Timiș.


Informaţii la telefon 0256/435158 int. 31 (inspector specialitate resurse umane)
sau direct la sediul instituţiei

data postării:
7 aprilie 2017
ANUNŢ

privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș

În conformitate cu prevederile art.1 din Dispoziția Consiliului Județean Timiș nr. 48/02.02.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a peronalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Timiș, precum și din cadrul instituțiilor și autoritaților publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean, coroborate cu prevederile art. 41 alin (1) și alin. (3) din HG nr. 286/2011 modificată și completată prin HG nr. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, organizează în data de 24.04.2017, ora 11.00 examen de promovare în grad imediat superior, pentru posturile funcțiilor personalului contractual din cadrul instituției, după cum urmează:

1 post expert debutant – Serviciul Școala Populară de Arte;
1 post expert debutant ½ normă – Serviciul Școala Populară de Arte.

Examenul se va desfășura conform HG nr. 286/2011 modificată și completată prin HG nr. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, după cum urmează:

A: Probă practică, în data de 24.04.2017

a) la ora 12.00 pentru:
- 1 post expert debutant – Serviciul Școala Populară de Arte;
- 1 post expert debutant ½ normă – Serviciul Școala Populară de Arte.

Examinarea constă în evaluarea următoarelor criterii:

Cunoștințe teoretice necesare funcției evaluate;
Abilități de comunicare;
Capacitate de sinteză;
Complexitate, inițiativă, creativitate;
Persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la sfârșitul perioadei de debut stabilite în condițiile legii, în funcția, gradul sau treapta profesională imediat superioară, în baza unui referat de evalauare întocmit, cu respectarea prevederilor art. 1 alin (9), de șeful ierarhic și aprobat de conducătorul autorității sau instituției publice.
Persoanele încadrate în funcții de personal contractual de debutant vor efectua perioada de stagiu, după cum urmează:
12 luni pentru personalul contractual încadrat în funcții cu studii superioare de lungă durată.

Bibliografiile stabilite pentru examenul de promovare, sunt la Comaprtimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții.

data postării:
6 aprilie 2017
ANUNŢ - update

Având în vedere:

- Raportul Consiliului Județean Timiș - Direcția Organizare și Control- Corpul de Control cu nr. 1372/30.01.2017 și înregistrat la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș cu nr. 303/15.02.2017

- Reorganizarea activităţii Consiliului Județean Timiș, ordonatorul principal de credite al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș,

concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant economist (S)
grad profesional II – Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții, organizat în perioada 21- 27.02.2017, se amână
până la o dată ce va fi anunțată ulterior.COMISIA DE CONCURS

Preşedinte :

Liliana Laichici, manager - CCAJ Timis

Membri::
Mariuta Bastea,contabil sef - CCAJ Timis

Margareta Miga, economist IA - BJ Timis

Secretar::
Raquel Ţucra, inspector specialitate – Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții


Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, organizează în perioada 21-27 februarie 2017, ora 10.00 concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant: economist (S) grad profesional II – Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții.

Condiții de participare la concurs:

A. Condiţiile generale:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulamentul-cadru) la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014.

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

B. Condiții specifice:

Economist la Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții


- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice;

- Vechime în muncă/specialitate necesară: minim 3 ani în specialitatea studiilor;

- Cunoștințe operare PC – nivel mediu;

- Abilități, calități si aptitudini necesare de comunicare și relaționare, de lucru în echipă;

- Constituie un avantaj experiența în sistem bugetar;

C. Condiții de desfășurare a concursului:

a. Concursul se organizează la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr. 1 Timișoara, astfel:

- Selecția dosarelor de concurs în data de 14.02.2017. Publicare rezultat selecție dosare 15.02.2017. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
- Proba scrisă în data de 21.02.2017, ora 10.00. Publicare rezultat proba scrisă 22.02.2017. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.
- Interviul în data de 27.02.2017, ora 10.00. Publicare rezultat interviu 28.02.2017. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

b. Dosarele de înscriere a candidaților se depun până la data de 13.02.2017, ora 16.00 la secretariatul comisiei de concurs (Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții, cam.4 Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1 Timișoara).

Dosarul de înscriere la concurs al candidaților va cuprinde următoarele documente:

a. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției organizatoare;
b. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau specialitatea studiilor, în copie;
e.Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
f. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. Curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate, conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA
propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual economist II la Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții


1. Legea 82/1991 contabilității, republicată;
2. Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe ;
3. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
4. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
5. Hotărârea nr.1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului cu modificările şicompletările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar actualizată;
7. Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum și organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
8. Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
9. Hotărârea nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public;
10. Ordonanţa 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale;
11. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
12. Regulamentul intern al CCAJ Timis;


Informaţii la telefon 0256/435158 int. 31 (inspector specialitate resurse umane)
sau direct la sediul instituţiei

data postării:
30 ianuarie 2017
ANUNŢ

privind organizarea concursului de recrutare
pentru ocuparea unor posturi vacante contractuale

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, organizează în perioada
13-19.09.2016, ora 10.00 concurs de recrutare
pentru ocuparea postului vacant:
economist (S) grad profesional II
Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții.

Condiții de participare la concurs:

A. Condiţiile generale:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulamentul-cadru) la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014.

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

B. Condiții specifice:

Economist la Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții


- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice;

- Vechime în muncă/specialitate necesară: minim 3 ani în specialitatea studiilor;

- Cunoștințe operare PC – nivel mediu;

- Abilități, calități si aptitudini necesare de comunicare și relaționare, de lucru în echipă;

- Constituie un avantaj experiența în sistem bugetar;

C. Condiții de desfășurare a concursului:

a. Concursul se organizează la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr. 1 Timișoara, astfel:

- Selecția dosarelor de concurs în data de 06.09.2016. Publicare rezultat selecție dosare 07.09.2016. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
- Proba scrisă în data de 13.09.2016, ora 10.00. Publicare rezultat proba scrisă 14.09.2016. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.
- Interviul în data de 19.09.2016, ora 10.00. Publicare rezultat interviu 20.09.2016. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

b. Dosarele de înscriere a candidaților se depun până la data de 05.09.2016, ora 16.00 la secretariatul comisiei de concurs (Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții, cam.5 Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1 Timișoara).

Dosarul de înscriere la concurs al candidaților va cuprinde următoarele documente:

a. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției organizatoare;
b. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau specialitatea studiilor, în copie;
e.Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
f. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. Curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate, conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA
propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual economist II la Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții


1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea contabilității nr. 82/1991 – republicată;
3. OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
4. Ordinul nr. 400/2015 *actualizat* pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
5. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
6. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
7. Regulamentul intern al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș;
8. Regulamentul de organizare și funcționare al CCAJ Timiș.


Informaţii la telefon 0256/435158 int. 31 (inspector specialitate resurse umane)
sau direct la sediul instituţiei

data postării:
22 august 2016
ANUNŢ

privind organizarea concursului de recrutare
pentru ocuparea unor posturi vacante contractuale

Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, organizează în perioada 10 - 12.05.2016,
ora 11.00 concurs de recrutare
pentru ocuparea postului vacant:
consilier juridic (S) grad profesional IA – la Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții.

Condiții de participare la concurs:

A. Condiţiile generale:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulamentul–cadru) la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată prin Hotărârea Guvernului 1027/2014.

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit:

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit realibitarea.

C. Condiții de desfășurare a concursului:

a) Concursul de organizează la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1, Timișoara, astfel:

- Selecția dosarelor în data de 03.05.2016.
Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

- Proba scrisă în data de 10.05.2016, ora 11.00.
Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

- Interviul în data de 12.05.2016, ora 11.00.
Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

b) Dosarele de înscriere a candidaților la concurs se depun până la data de 29.04.2016, ora 14.00
la secretariatul comisiei de concurs (Compartimentul Contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții,
cam. 5 Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1 Timișoara)

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate, conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Actele prevăzute la lit. -b) –d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual consilier juridic la Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții1. Legea 53/2003 - Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea 227/2015- Codul fiscal;

3. OG 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale;


4. OG 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;

5. HG 1672/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate din instituțiile de spectacole sau concerte în vedeera stabilirii salariilor de bază;

6. Ordinul 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern /managerial al entităților publice;

7. OUG 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură;

8. Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;

9. Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes genral;

10. OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de cesiune de lucrări publice a contractelor de concesiune servicii;

11. HG 925/2006 * actualizată* pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

12. HG 488/1997 privind remunerarea colaboratorilor fără drepturi de autor din instituțiile de cultură și artă.

Informaţii la telefon 0256/435158 int. 31 (inspector specialitate resurse umane)
sau direct la sediul instituţiei

data postării:
15 aprilie 2016
ANUNŢ

privind organizarea concursului de recrutare
pentru ocuparea unor posturi vacante contractuale

organizat în perioada perioada 28-30.03.2016
ora 11.00Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante:
expert debutant (S), expert debutant (S) ½ normă, și expert (S) grad profesional III
la Serviciul Școala Populară de Arte.

Condiții de participare la concurs:

A. Condiţiile generale:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulamentul–cadru) la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată prin Hotărârea Guvernului 1027/2014.

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit:

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit realibitarea.

B. Condiții specifice:

Expert debutant, studii superioare – 1 post normă întreagă;

- studii superioare cu diplomă de licență muzicale și/sau pedagogie muzicală;

Expert debutant, studii superioare –1 post ½ normă;

- studii superioare cu diplomă de licență muzicale și/sau pedagogie muzicală;

Expert grad profesional III, studii superioare – 1 post normă întreagă;

- studii superioare cu diploma de licență muzicale și/sau pedagogie muzicală;

- vechime în muncă/studii superioare minim 2 ani.

C. Condiții de desfășurare a concursului:

a) Concursul de organizează la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1, Timișoara, astfel:

- Selecția dosarelor în data de 21.03.2016.
Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

- Proba scrisă în data de 28.03.2016, ora 11.00.
Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

- Interviul în data de 30.03.2016, ora 11.00.
Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

b) Dosarele de înscriere a candidaților la concurs se depun până la data de 18.03.2016, ora 14.00
la secretariatul comisiei de concurs (Compartimentul Contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții,
cam. 5 Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1 Timișoara)

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate, conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Actele prevăzute la lit. -b) –d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual expert debutant și expert grad profesioanl III la Serviciul Școala Populară de Arte1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Costel Mihăiescu - Curs de teorie muzicală.

3. V. Iusceanu – Tratat de teorie I

3. Regulamentul intern al CCAJ Timis;

4. Regulamentul de organizare si functionare al CCAJ Timis;

5. Fișa postului


Informaţii la telefon 0256/435158 int. 31 (compartiment juridic)
sau direct la sediul instituţiei

data postării:
4 martie 2016
ANUNŢ

privind organizarea concursului de recrutare
pentru ocuparea unor posturi vacante contractuale

organizat în perioada perioada 03-07 martie 2016
ora 11.00Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, organizează în perioada 03-07 martie 2016, ora 11.00 concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante:economist II (S) și casier (M) la Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții și garderobier (M) la Serviciul Conservare, Valorificare, Promovare Culturală.

Condiții de participare la concurs:

A. Condiţiile generale:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulamentul–cadru) la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată prin Hotărârea Guvernului 1027/2014.

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit:

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit realibitarea.

B. Condiții specifice:

Economist II la Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții:

- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice;

- Vechime în studii minim 3 ani;

- Cunostințe de operare PC nivel mediu;

- Constituie un avantaj vechimea în domeniul bugetar.


Casier la Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții:

- Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- Vechime în muncă - minim 3 ani;

- Cunoștințe operare PC.


Garderobier la Serviciul Conservare, Valorificare, Promovare Culturală

- Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

- Cunoștintele de croitorie constituie un avantaj.

C. Condiții de desfășurare a concursului:

a) Concursul de organizează la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1, Timișoara, astfel:

- Selecția dosarelor în data de 24.02.2016.
Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

- Proba scrisă în data de 03.03.2016, ora 11.00.
Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

- Interviul în data de 07.03.2016, ora 11.00.
Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

b) Dosarele de înscriere a candidaților la concurs se depun până la data de 23.02.2016, ora 14.00
la secretariatul comisiei de concurs (Compartimentul Contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții,
cam. 5 Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1 Timișoara)

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate, conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Actele prevăzute la lit. b) –d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual economist II studii superioare la Compartimentul Contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții1.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

2.Legea contabilitatii nr. 82/1991 –republicată;

3.Legea 500/2002 privind finanțele publice;

4.OMPF 1792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

* 5.OMPF 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial;

6.OMFP 2021/2013 - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;

7.OMFP 3512/2008 – privind documentele financiar-contabile;

8.OMFP 2861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

9.Ordonanța nr. 34/2006- privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

10.Hotărîrea de Guvern nr. 1860/2006 – privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului;

11.Regulamentul intern al CCAJ Timiș;

12.Regulamentul de organizare și funcționare al CCAJ TImiș;

*Modificat cu Ordinul 400/12.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice.


BIBLIOGRAFIA

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual casier studii medii la Compartimentul Contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții1.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare:

2.Legea 22/1996 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste;

3.Legea 215/2001- Legea administrației publice locale;

4.Decret 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operațiilor de casă;

5.Regulamentul intern al CCAJ Timiș;

6.Regulamentul de organizare și funcționare al CCAJ TImiș;

BIBLIOGRAFIA

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual garderobier studii medii la Serviciul Conservare, Valorifcare, Promovare Culturală1.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare:

2.Regulamentul intern al CCAJ Timiș;

3.Regulamentul de organizare și funcționare al CCAJ TImiș;


Informaţii la telefon 0256/435158 int. 31 (compartiment juridic)
sau direct la sediul instituţiei

data postării:
10 februarie 2016