ARHIVĂ / anunțuri
ANUNŢÎn conformitate cu prevederile art.1 din Dispoziţia Consiliului Judeţean Timiş nr.48/02.02.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş, precum şi din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean, coroborate cu prevederile art. 41 alin. (1) şi alin. (3) din HG nr. 286/2011 modificată și completată prin HG. 1027/2014pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiş organizează în 24.02.2016 orele 11.00, la sediul instituției, examen de promovare în funcție cu un nivel de studii superior ca urmare a absolvirii unei forme de învățământ superior, pentru posturile funcţiilor personalului contractual din cadrul instituției, după cum urmează:


- 1 post solist instrumentist (vioară) – Serviciul artistic soliști instrumentiști Ansamblul Banatul;

Examenul se va desfăşura conform HG nr. 286/2011 modificată și completată prin HG.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, după cum urmează:

A: Probă practică, în data de 24.02.2016

a) la ora 11.00 pentru:

- 1 post – solist instrumentist (vioară) Serviciul artistic soliști instrumentiști Ansamblul Banatul.

Examinarea constă în evaluarea următoarelor criterii:

- cunoștințe teoretice necesare funcției evaluate;
- abilități de comunicare;
- capacitate de sinteză;
- complexitate, inițiativă, creativitate.


Bibliografiile stabilite pentru examenul de promovare, sunt la Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții.Manager,
Prof. Liliana Laichici

data postării:
10 februarie 2016
Examen de promovare în grad imediat superior


17.02.2016
ora 11.00
la sediul CCAJT


În conformitate cu prevederile art.3 din Dispoziţia Consiliului Judeţean Timiş nr.73/05.04.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş, precum şi din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean, coroborate cu prevederile art. 41 alin. (1) şi alin. (3) din HG nr. 286/2011 modificată și completată prin HG. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiş organizează în 17.02.2016 orele 11.00, la sediul instituției, examen de promovare în grad imediat superior, pentru posturile funcţiilor personalului contractual din cadrul instituției, după cum urmează:


- 1 post solist instrumentist (taragot) – Serviciul artistic soliști instrumentiști Ansamblul Banatul;
- 1 post referent (organizator spectacole) - Compartimentul tehnic;
- 1 post expert – Serviciul Școala Populară de Arte;
- 1post economist – Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții;
- 1 post inspector specialitate – Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții;
- 1 post consilier juridic – Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții.Condiții de participare la concurs:


Examenul se va desfăşura conform HG nr. 286/2011 modificată și completată prin HG.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, după cum urmează:

A: Probă practică, în data de 17.02.2016

a) la ora 11.00 pentru:

- 1 post – solist instrumentist (taragot) Serviciul artistic soliști instrumentiști Ansamblul Banatul.
- 1 post expert – Serviciul Școala Populară de Arte;

B: Probă scrisă în data de 17.02.2016

a) la ora 11.00 pentru:

- 1 post referent (organizator spectacole) - Compartimentul tehnic;
- 1 post economist – Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții;
- 1 post inspector specialitate – Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții;
- 1 post consilier juridic – Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții.

Examinarea constă în evaluarea următoarelor criterii:

- cunoștințe teoretice necesare funcției evaluate;
- abilități de comunicare:
- capacitate de sinteză;
- complexitate, inițiativă, creativitate.

Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superiore, candidaţii trebuie să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate.

Bibliografiile stabilite pentru examenul de promovare, sunt la Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții.


Manager,
Prof. Liliana Laichici

data postării:
27 ianuarie 2016
CONCURS DE RECRUTARE

expert debutant (S)
Serviciul Școala Populară de Arte

organizat în perioada 17-21.09.2015
ora 11.00

Condiții de participare la concurs:

A. Condiţiile generale:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulamentul–cadru) la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată prin Hotărârea Guvernului 1027/2014.

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit:

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit realibitarea.

B. Condiții specifice:

Expert debutant, studii superioare – 1 post (perioadă nedeterminată);

- Studii superioare cu diplomă de licență muzicale și/sau pedagogie muzicală;

C. Condiții de desfășurare a concursului:

a) Concursul de organizează la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1, Timișoara, astfel:

- Selecția dosarelor în data de 09.09.2015.
Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

- Proba scrisă în data de 17.09.2015, ora 11.00.
Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

- Interviul în data de 21.09.2015, ora 11.00.
Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

b) Dosarele de înscriere a candidaților la concurs se depun până la data de 08.09.2015, ora 14.00
la secretariatul comisiei de concurs (Compartimentul Contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții,
cam. 5 Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1 Timișoara)

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate, conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Actele prevăzute la lit. b) –d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual
expert debutant la Serviciul Școala Populară de Arte1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

  • Regulamentul intern al CCAJ Timis;
  • Regulamentul de organizare si functionare al CCAJ TImis;
  • Fișa postului
Informaţii la telefon 0256/435158 int. 32 (compartiment juridic)
sau direct la sediul instituţiei

data postării:
26 august 2015
CONCURS DE RECRUTARE

economist II (S) și contabil IA (M)
Compartimentul Contabilitate, Juridic, Resurse Umane, Achiziții

referent I (S)
Compartimentul Conservare, Valorificare, Promovare Culturală

organizat în perioada 27-29.04.2015
ora 11.00

Condiții de participare la concurs:

A. Condiţiile generale:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulamentul–cadru) la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată prin Hotărârea Guvernului 1027/2014.

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit:

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit realibitarea.

B. Condiții specifice:

Economist II la Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții:

- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice;

- Vechime în studii minim 3 ani;

- Cunostințe de operare PC nivel mediu;

- Constituie un avantaj vechimea în domeniul bugetar.


Contabil IA la Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții:

- Studii medii economice absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- Vechime în muncă - minim 7 ani;

- Cunoștințe operare PC.


Referent I la Serviciul Conservare, Valorificare, Promovare Culturală:

- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în filologie, artă plastică, muzică, istorie;

- Cunoasterea legislației privind patrimoniul cultural;

- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza/franceza/germana), nivel mediu sau avansat;

- Vechime în muncă - minim 7 ani;

- Cunoştinţe operare PC (Ms Word, Excel);

C. Condiții de desfășurare a concursului:

a) Concursul de organizează la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1, Timișoara, astfel:

- Selecția dosarelor în data de 20.04.2015. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

- Proba scrisă în data de 27.04.2015, ora 11.00. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

- Interviul în data de 29.04.2015, ora 11.00. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

b) Dosarele de înscriere a candidaților la concurs se depun până la data de 17.04.2015, ora 14.00 la secretariatul comisiei de concurs (Compartimentul Contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții,
cam. 4 Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1 Timișoara)

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției organizatoare;

b) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

c) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

d) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);

e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate, conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Actele prevăzute la lit. b) –d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual economist II studii superioare la Compartimentul Contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții

1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
2.Legea contabilitatii nr. 82/1991 –republicată;
3. Legea 500/2002 privind finanțele publice;
4.OMPF 1792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
5. OMPF 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial;
6.OMFP 2021/2013 - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005;
7.OMFP 3512/2008 – privind documentele financiar-contabile;
8.OMFP 2861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
9.Ordonanța nr. 34/2006- privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
10.Hotărîrea de Guvern nr. 1860/2006 – privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului;
11.Regulamentul intern al CCAJ Timiș;
12.Regulamentul de organizare și funcționare al CCAJ TImiș;

BIBLIOGRAFIA propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual contabil IA studii medii la Compartimentul Contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții

1.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
2.Legea contabilitatii nr. 82/1991 –republicată;
3.Hotărîrea de Guvern nr. 1860/2006 – privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului;
4.OMPF 1792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
5.OMFP 2021/2013 - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;
6.OMFP 3512/2008 – privind documentele financiar-contabile;
7.Decret 209/1976 actualizat- pentru aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă ale unităților socialiste;
8.Regulamentul intern al CCAJ Timiș;
9.Regulamentul de organizare și funcționare al CCAJ TImiș;

BIBLIOGRAFIA propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual referent I la Compartimentul Conservare, Valorificare, Promovare Culturală

1.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
2.Legea 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;
3.Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr 2436/2008 privind elaborarea Programului Național de salvgardare, protejare și punere în valoare a patrimoniului cultural imaterial;
4.Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr 2491/2009 pentru aprobarea regulamentului de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU
5.Ordonanta 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;
6.Strategia culturală a județului Timiș 2002-2005, Institutul Intercultural Timișoara, Timișoara, Eurostampa, 2005;
7.Pîrvu Ionică, Manager de proiect: ghidul profesionistului, Bucuresti, CPPC, 2008;
8.Fișa postului;

Informaţii la telefon 0256/435158 int. 31 (compartiment resurse umane)
sau direct la sediul instituţiei.

data postării:
3 aprilie 2015
CONCURS DE RECRUTARE

pompier – Compartimentul Conservare, Valorificare, Promovare Culturală;

organizat în perioada 20-22.04.2015
ora 12.00

Condiții de participare la concurs:

A. Condiţiile generale:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulamentul–cadru) la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată prin Hotărârea Guvernului 1027/2014.
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit:
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
are capacitate deplină de exercițiu; d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit realibitarea.

B. Condiții specifice:

- Studii generale;
- Cursuri de calificare și atestare pentru prevenirea și stingerea incendiilor;
- Apt din punct de vedere fizic și medical pentru activitatea de prevenire și stingere a incendiilor.

C. Condiții de desfășurare a concursului:

a) Concursul de organizează la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1, Timișoara, astfel:
- Selecția dosarelor de concurs în data de 10.04.2015.
- Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
- Proba scrisă în data de 20.04.2015, ora 12.00.
- Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.
- Interviul în data de 22.04.2015, ora 12.00.
- Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.
Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverința care atestă starea de sănătate, conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Actele prevăzute la lit. b) –d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual pompier, studii generale la Compartimentul Conservare, Valorificare, Promovare Culturală

1. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
2. O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
3. O.M.A.I. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență;
4. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă;
6. Fișa postului.

Informaţii la telefon 0256/435158 int. 31 (compartiment resurse umane)
sau direct la sediul instituţiei.

data postării:
25 martie 2015
CONCURS DE RECRUTARE

șef serviciu (S) – Serviciul Școala Populară de Arte;
economist II (S) și contabil IA (M)
Compartimentul Contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții;
manipulant bunuri (atribuire directă conform OG 21/2007)
Compartimentul tehnic.

25 - 27 martie 2015
ora 12.00

Condiții de participare la concurs:

Condiţiile generale:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulamentul–cadru) la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată prin Hotărârea Guvernului 1027/2014.

- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- cunoaște limba română, scris și vorbit:
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exercițiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit realibitarea.

Condiții specifice:

Șef serviciu la Școala Populară de Arte:

- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul muzical sau artistic;
- Experiența în domeniul muzical sau artistic constituie un avantaj (spectacole, concerte, expoziții, diplome, etc.);
- Vechime în domeniu – minim 10 ani;
- Aptitudini organizatorice;
- Cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
- Cunoștințe operare PC;
- Bună cunoaștere a scenei muzicale/artistice locale și naționale.


Economist II la Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții:

- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice;
- Cunostințe de operare PC nivel mediu;
- Constituie un avantaj vechimea în domeniul bugetar.


Contabil IA la Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții:

- Studii medii economice absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- Vechime în muncă - minim 7 ani;
- Cunoștințe operare PC.


Manipulant bunuri la Compartimentul tehnic
(post cu atribuire directă conform OG 21/2007):

-Studii generale.

Condiții de desfășurare a concursului:

Concursul de organizează la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1, Timișoara, astfel:
- Selecția dosarelor de concurs în data de 18.03.2015.
- Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
- Proba scrisă în data de 25.03.2015, ora 12.00.
- Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.
- Interviul în data de 27.03.2015, ora 12.00.
- Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.
- Dosarele de înscriere a candidaților la concurs se depun până la data de 17.03.2015, ora 14.00 la secretariatul comisiei de concurs (Compartimentul Contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții, cam. 4 Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1 Timișoara).


Dosarul de înscriere la concursal candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae;
- adeverința care atestă starea de sănătate, conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
- actele prevăzute la lit. b) –d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual șef serviciu , studii superioare la Serviciul Școala Populară de Arte

- OUG 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată prin Legea 353/2007;
- OUG 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale ;
- Legea 215/2001, legea administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul intern al CCAJ Timiș;
-Regulamentul de organizare și funcționare CCAJ Timiș.

BIBLIOGRAFIA propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual economist II studii superioare la Compartimentul Contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din  autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea contabilitatii nr. 82/1991 –republicată;
- Legea 500/2002 privind finanțele publice;
- OMPF 1792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
- OMPF 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial;
- OMFP 2021/2013 - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;
- OMFP 3512/2008 – privind documentele financiar-contabile;
- OMFP 2861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii - Ordonanța nr. 34/2006- privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
- Hotărîrea de Guvern nr. 1860/2006 – privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului;
- Regulamentul intern al CCAJ Timiș;
- Regulamentul de organizare și funcționare al CCAJ TImiș.

BIBLIOGRAFIA propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual contabil IA studii medii la Compartimentul Contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din  autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea contabilitatii nr. 82/1991 –republicată;
- Legea 500/2002 privind finanțele publice;
- OMPF 1792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
- OMFP 2021/2013 - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;
- OMFP 3512/2008 – privind documentele financiar-contabile;
- OMFP 2861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
- Regulamentul intern al CCAJ Timiș;
- Regulamentul de organizare și funcționare al CCAJ TImiș.

BIBLIOGRAFIA propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual manipulant bunuri I studii generale la Compartimentul Tehnic

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din  autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de organizare și funcționare al CCAJ Timiș;
- Regulamentul intern al CCAJ Timiș.

Informaţii la telefon 0256/435158 int. 31 (compartiment resurse umane)
sau direct la sediul instituţiei.

data postării:
4 martie 2015
Instrumentist - studii medii
treapta profesională I – 1 post ½ normă

(atribuire directă conform OG 21/2007, perioadă determinată)

29 ianuarie 2015
ora 12.00

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:
- cerere de înscriere;

- copie xerox după cartea de identitate;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
- copie xerox după carnet de muncă si adeverinta de vechime;
- copie xerox diploma de absolvire;
- să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:

- să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- să cunoască limba română, scris, vorbit;
- să aibă vîrsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exercițiu;
- are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitațile sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii;
- nu a fost condamnată definitiv pentru savîrșirea unei infracțiuni.

Condiții specifice de participare la concurs:

- studii medii, liceu de muzică, cu diplomă de bacalaureat;

Concursul/examenul va consta în:

- probă practică din suitele de dansuri și orchestră a Ansamblului Banatul
- citire la prima vedere;
- interviu.

data postării:
12 decembrie 2014
Balerin, dansator, studii medii, treapta profesională I
1 post

(atribuire directă conform OG 21/2007, perioadă nedeterminată )

29 ianuarie 2015
ora 12.00

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

- cerere de înscriere;
- copie xerox după cartea de identitate;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
- copie xerox după carnet de muncă și adeverință de vechime;
- copie xerox diplomă de absolvire;
- să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:

- să aibă cetațenia română, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- să cunoască limba română, scris, vorbit;
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplina de exercițiu;
- are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitațile sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii;
- nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni.

Condiții specifice de participare la concurs:

- studii medii, cu diplomă de bacalaureat;
- vîrsta cuprinsă între 18 și 30 ani;
- aspect fizic corespunzator postului pentru care candidează;
- forma fizică corespunzatoare postului.


Concursul/examenul va consta în:

- probă practică din suitele de dansuri a Ansamblului Banatul și repertoriul coregrafic național din diferite zone folclorice (de bază)
- interviu.

data postării:
12 decembrie 2014
Referent - studii superioare, grad profesional I
1 post

(perioadă nedeterminată)

29 ianuarie 2015
ora 12.00

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

- cerere de înscriere;
- copie xerox după cartea de identitate;
- recomandare de la ultimul loc de muncă;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
- copie xerox după carnet de muncă și adeverintă de vechime;
- copie xerox diplomă de absolvire;
- să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:

- să aibă cetățenia română;
- să cunoască limba română, scris, vorbit;
- să aibă vîrsta minima reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exercitiu;
- îndeplinește condițiile de studii, și, după caz, de vechime (min.10 ani);
- nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni.

Condiții specifice de participare la concurs:

- studii superioare, cu diplomă de licență;
- cunoașterea legislației privind patrimoniul imaterial;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza/franceza/germana), nivel mediu sau avansat;
- cunoştinţe operare PC (Ms Word, Excel);

Concursul/examenul va consta în:
probă scrisă si/sau probă practică şi interviu.

Bibliografie de concurs:

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului  contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si  completarile ulterioare;
- Legea nr.215/2001, legea administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;
- Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2436/2008 privind elaborarea Programului Național de salvgardare, protejare și punere în valoare a patrimoniului cultural imaterial;
- Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2491/2009 pentru aprobarea regulamentului de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU
- Ordonanța 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activitații de impresariat artistic;
- Strategia culturală a județului Timiș 2002-2005, Institutul Intercultural Timișoara, Timișoara, Eurostampa, 2005;
- Pîrvu, Ionica, Manager de proiect: ghidul profesionistului, București, CPPC, 2008
- Fișa postului;

Etapele desfășurării concursului/examenului pentru ocuparea posturilor vacante, sunt, după cum urmează:

- până la data de 30.12.2014, ora 12.00, depunerea dosarelor;
- până la data de 31.12.2014, ora 12.00, selecția dosarelor;
- până la data de 31.12.2014, ora 16.00, afisarea rezultatelor privind selectia dosarelor;
- până la data de 05.01.2015, ora 16.00, depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor;
- pâna la data de 06.01.2015, ora 16.00, soluționarea contestațiilor privind selecția dosarelor;
- în data de 29.01.2015, ora 12.00, proba scrisă și/sau proba practică;
- până la data de 29.01.2015, ora 16.00, afișarea rezultatelor la proba scrisă și/sau practică ;
- până la data de 30.01.2015, ora 12.00, depunerea contestațiilor privind proba scrisă și/sau proba practică;
- până la data de 30.01.2015, ora 16.00, soluționarea contestațiilor privind proba scrisă si/sau proba practică;
- în data de 02.02.2015, ora 12.00, interviul;
- până la data de 02.02.2015, ora 14.00, afișarea rezultatelor interviului;
- în data de 03.02.2015, ora 16.00, afișarea rezultatelor finale.

Informaţii la telefon 0256/435158 int. 31 (compartiment resurse umane) sau direct la sediul instituţiei.

data postării:
12 decembrie 2014
Solist instrumentist - studii medii
treaptă profesională I – 1 post

(perioadă determinată, atribuire directă conform OUG 21/2007)

22 decembrie 2014
ora 10.00

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:
- cerere de înscriere;

- copie xerox după cartea de identitate;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
- copie xerox după carnet de muncă si adeverinta de vechime;
- copie xerox diploma de absolvire;
- să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:

- să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- să cunoască limba română, scris, vorbit;
- să aibă vîrsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exercițiu;
- are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitațile sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii;
- nu a fost condamnată definitiv pentru savîrșirea unei infracțiuni.

Condiții specifice de participare la concurs:

- studii medii, liceu de muzica, cu diploma de bacalaureat;

Concursul/examenul va consta în:

- probă practică din suitele de dansuri și orchestră a Ansamblului Banatul
- citire la prima vedere;
- interviu.

data postării:
07 noiembrie 2014
Instrumentist - studii medii,
treapta profesională I - 1 post normă întreagă

2 posturi ½ normă

(atribuire directă, perioadă nedeterminată conform OG 21/2007)

22 decembrie 2014
ora 10.00

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

- cerere de înscriere;
- copie xerox după cartea de identitate;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
- copie xerox după carnet de muncă și adeverință de vechime;
- copie xerox diplomă de absolvire;
- să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:

- să aibă cetațenia română, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- să cunoască limba română, scris, vorbit;
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exercitiu;
- are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitațile sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii;
- nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni.

Condiții specifice de participare la concurs:

- studii medii, liceu de muzică, cu diplomă de bacalaureat;

Concursul/examenul va consta în:

- probă practică din suitele de dansuri și orchestră a Ansamblului Banatul
- citire la prima vedere
- interviu.

data postării:
07 noiembrie 2014
Balerin, dansator, studii medii, treapta profesională I
3 posturi

(atribuire directă, perioadă nedeterminată conform OG 21/2007)

22 decembrie 2014
ora 10.00

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

- cerere de înscriere;
- copie xerox după cartea de identitate;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
- copie xerox după carnet de muncă și adeverință de vechime;
- copie xerox diplomă de absolvire;
- să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:

- să aibă cetațenia română, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- să cunoască limba română, scris, vorbit;
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplina de exercițiu;
- are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitațile sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii;
- nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni.

Condiții specifice de participare la concurs:

- studii medii, cu diplomă de bacalaureat;
- vârsta cuprinsă între 18 și 30 ani;
- aspect fizic corespunzator postului pentru care candidează;
- forma fizică corespunzatoare postului.


Concursul/examenul va consta în:

- probă practică din suitele de dansuri a Ansamblului Banatul și repertoriul coregrafic național din diferite zone folclorice (de bază)
- interviu.

data postării:
07 noiembrie 2014
Muncitor calificat 1 post

(atribuire directă, perioadă nedeterminată conform OG 21/2007)

22 decembrie 2014
ora 10.00

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

- cerere de înscriere;
- copie xerox după cartea de identitate;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
- copie xerox după carnet de muncă și adeverintă de vechime;
- copie xerox diplomă de absolvire;
- să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:

- să aibă cetățenia română, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în Romania;
- să cunoască limba română, scris, vorbit;
- să aibă vârsta minima reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exercitiu;
- are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau unitațile sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii, și, după caz, de vechime (min. 5 ani);
- nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni.

Condiții specifice de participare la concurs:

- studii medii generale, profesionale, cursuri de calificare;
- apt din punct de vedere fizic și medical pentru activitatea specifică postului.

Concursul/examenul va consta într-o probă scrisă si/sau probă practică şi interviu.

Bibliografie de concurs:

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritațile și instituțiile publice, cu modificarile și completarile ulterioare;
- regulamentul intern al CCAJ Timiș;
- regulamentul de organizare și funcționare al CCAJ Timiș;

data postării:
07 noiembrie 2014
Instructor, studii medii
treapta profesională III – 1 post

(perioadă nedeterminată)

22 decembrie 2014
ora 10.00

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

- cerere de înscriere;
- copie xerox după cartea de identitate;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
- copie xerox după carnet de muncă și adeverintă de vechime;
- copie xerox diplomă de absolvire;
- să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:

- să aibă cetățenia română, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în Romania;
- să cunoască limba română, scris, vorbit;
- să aibă vârsta minima reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exercitiu;
- are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau unitațile sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii, și, după caz, de vechime (min. 2 ani);
- nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni.

Condiții specifice de participare la concurs:

- studii medii, cu diplomă de bacalaureat;
- diploma/atestat în domeniu muzical.

Concursul/examenul va consta într-o probă scrisă si/sau probă practică şi interviu.

data postării:
07 noiembrie 2014
Expert debutant, studii superioare – 1 post

(perioadă nedeterminată)

22 decembrie 2014
ora 10.00

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

- cerere de înscriere;
- copie xerox după cartea de identitate;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
- copie xerox după carnet de muncă și adeverintă de vechime;
- copie xerox diplomă de absolvire;
- să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:

- să aibă cetățenia română, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în Romania;
- să cunoască limba română, scris, vorbit;
- să aibă vârsta minima reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exercitiu;
- are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau unitațile sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii;
- nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni.

Condiții specifice de participare la concurs:

- studii superioare cu diplomă de licență muzicale și/sau pedagogie muzicală.

Concursul/examenul va consta într-o probă scrisă si/sau probă practică şi interviu.

Bibliografie de concurs:

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului  contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificarile si  completarile ulterioare;
- Regulamentul intern al CCAJ Timiș;
- Regulamentul de organizare și funcționare al CCAJ Timiș;
- Fișa postului

data postării:
07 noiembrie 2014
Expert debutant, studii superioare ½ normă – 1 post

(perioadă nedeterminată)

22 decembrie 2014
ora 10.00

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

- cerere de înscriere;
- copie xerox după cartea de identitate;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
- copie xerox după carnet de muncă și adeverintă de vechime;
- copie xerox diplomă de absolvire;
- să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:

- să aibă cetățenia română, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în Romania;
- să cunoască limba română, scris, vorbit;
- să aibă vârsta minima reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exercitiu;
- are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau unitațile sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii;
- nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni.

Condiții specifice de participare la concurs:

- studii superioare cu diplomă de licență muzicale și/sau pedagogie muzicală.

Concursul/examenul va consta într-o probă scrisă si/sau probă practică şi interviu.

Bibliografie de concurs:

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului  contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificarile si  completarile ulterioare;
- Regulamentul intern al CCAJ Timiș;
- Regulamentul de organizare și funcționare al CCAJ Timiș;
- Fișa postului

data postării:
07 noiembrie 2014
Economist, studii superioare, grad profesional II – 1 post

(perioadă nedeterminată)

22 decembrie 2014
ora 10.00

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

- cerere de înscriere;
- copie xerox după cartea de identitate;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
- copie xerox după carnet de muncă și adeverintă de vechime;
- copie xerox diplomă de absolvire;
- să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:

- să aibă cetățenia română, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în Romania;
- să cunoască limba română, scris, vorbit;
- să aibă vârsta minima reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exercitiu;
- are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau unitațile sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime (minim 3 ani);
- nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni.

Condiții specifice de participare la concurs:

- studii universitare de licența absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licența economice;
- cunoștințe de operare PC nivel mediu;
- constituie un avantaj vechimea în domeniul bugetar.

Concursul/examenul va consta într-o probă scrisă si/sau probă practică şi interviu.

Bibliografie de concurs:

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului  contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificarile si  completarile ulterioare;
- Legea contabilității nr. 82/1991 – republicată;
- Legea 500/2002 privind finanțele publice;
- OMPF 1792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
- OMPF 946/2005 -  ministrului finanţelor publice nr. 946/2005*) pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial;
- OMFP 2021/2013 - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;
- OMFP 3512/2008 – privind documentele financiar-contabile;
- OMFP 2861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
- Ordonanța nr. 34/2006- privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
- Hotarîrea de Guvern nr. 1860/2006 – privind drepturile și obligațiile personalului autoritatilor și institutiilor publice pe perioada delegarii și detasarii în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului;
- Regulamentul intern al CCAJ Timiș;
- Regulamentul de organizare și funcționare al CCAJ TImiș;

data postării:
07 noiembrie 2014
Inspector specialitate debutant, studii superioare – 1 post
cu atribuții de preluare a documentelor finanțate
prin Agenda Culturală a CJ Timiș

(perioadă nedeterminată)

22 decembrie 2014
ora 10.00

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

- cerere de înscriere;
- copie xerox după cartea de identitate;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
- copie xerox după carnet de muncă și adeverintă de vechime;
- copie xerox diplomă de absolvire;
- să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:

- să aibă cetățenia română, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în Romania;
- să cunoască limba română, scris, vorbit;
- să aibă vârsta minima reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exercitiu;
- are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau unitațile sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii;
- nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni.

Condiții specifice de participare la concurs:

- studii universitare de licență abslovite cu diplomă, respective studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă;
- cunoștințe de operare PC nivel mediu;
- cursuri de perfecționare în domeniul de activitate (specializări în așezăminte culturale, agenda culturală);
- constituie un avantaj cunoștințele de verificare și preluare a documentelor pentru decontarea proiectelor finanțate prin Agenda Culturală a CJ Timiș.

Concursul/examenul va consta într-o probă scrisă si/sau probă practică şi interviu.

Bibliografie de concurs:

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului  contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificarile si  completarile ulterioare;
- Ordonanța nr. 2/2008 - pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale; ;
- Ordonanța nr. 51/1998 – privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale;
- Legea contabilității nr. 82/1991 – republicată;
- Legea nr. 350/2005 - privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;
- Ordonanța nr. 34/2006- privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
- Hotarirea de Guvern nr. 1860/2006 – privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detasării în altă localitate, precum și în cazul deplasarii, în cadrul localității, în interesul serviciului;
- Hotarirea de Guvern nr. 518/1995 – privind unele drepturi și obligații ale personalului roman trimis în strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
- Ghidul solicitanților pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul CJ Timiș a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pentru anul 2015;
- Regulamentul intern al CCAJ Timiș;
- Regulamentul de organizare și funcționare al CCAJ TImiș;

Etapele desfășurării concursului/examenului pentru ocuparea posturilor vacante, sunt, după cum urmează:

- până la data de 21.11.2014, ora 10.00, depunerea dosarelor;
- până la data de 24.11.2014, ora 16.00, selecția dosarelor;
- până la data de 25.11.2014, ora 16.00, depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor;
- pâna la data de 27.11.2014, ora 16.00, soluționarea contestațiilor privind selecția dosarelor;
- în data de 22.12.2014, ora 10.00, proba scrisă și/sau proba practică;
- până la data de 23.12.2014, ora 16.00, afișarea rezultatelor la proba practică;
- până la data de 24.12.2014, ora 16.00, depunerea contestațiilor privind proba scrisă;
- până la data de 29.12.2014, ora 16.00, soluționarea contestațiilor privind proba scrisă;
- în data de 30.12.2014, ora 10.00, interviul;
- până la data de 30.12.2014, ora 14.00, afișarea rezultatelor interviului;
- în data de 30.12.2014, ora 16.00, afișarea rezultatelor finale.

Informaţii la telefon 0256/435158 int. 31 (compartiment resurse umane) sau direct la sediul instituţiei.

data postării:
07 noiembrie 2014

REPETIȚII

4 octombrie 2014
ora 10.00

Ansamblul de copii al Centrului de Cultură și Artă are repetiții sâmbăta, 4 octombrie, 2014, de la ora 10. Acestea au loc în sala de balet de la sediul instituției.
Solist instrumentist - studii superioare
grad profesional I – 1 post

(perioadă determinată, atribuire directă conform OUG 21/2007)

31 octombrie 2014
ora 10.00

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

- copie xerox după cartea de identitate;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
- copie xerox după carnet de muncă si adeverinta de vechime;
- copie xerox diploma de absolvire;
- să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:

- să aibă cetațenia română, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- sâ cunoască limba română, scris, vorbit;
- să aibă vârsta minima reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exercițiu;
- are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitațile sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii, și, după caz, de vechime (min. 10 ani);
- nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni.

Condiții specifice de participare la concurs:

-studii superioare muzicale cu diplomă de licență;

Concursul/examenul va consta în:
- probă practică din suitele de dansuri și orchestră a Ansamblului Banatul
- interviu.

data postării:
18 septembrie 2014
Instrumentist - studii medii, treapta profesională I - 1 post

(atribuire directă, perioadă nedeterminată conform OG 21/2007)

31 octombrie 2014
ora 10.00

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

- cerere de înscriere;
- copie xerox după cartea de identitate;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
- copie xerox după carnet de muncă și adeverință de vechime;
- copie xerox diplomă de absolvire;
- să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:

- să aibă cetațenia română, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- să cunoască limba română, scris, vorbit;
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exercitiu;
- are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitațile sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii, și, după caz, de vechime (min. 2 ani);
- nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni.

Condiții specifice de participare la concurs:

- studii medii, liceu de muzică, cu diplomă de bacalaureat;

Concursul/examenul va consta în:

- probă practică din suitele de dansuri și orchestră a Ansamblului Banatul
- interviu.

data postării:
18 septembrie 2014
Solist balet, studii medii, treapta I - 1 post

(atribuire directă, perioadă nedeterminată conform OG 21/2007)

31 octombrie 2014
ora 10.00

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

- cerere de înscriere;
- copie xerox după cartea de identitate;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
- copie xerox după carnet de muncă și adeverință de vechime;
- copie xerox diplomă de absolvire;
- să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:

- să aibă cetațenia română, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- să cunoască limba română, scris, vorbit;
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplina de exercițiu;
- are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitațile sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii, și, după caz, de vechime (min. 5 ani);
- nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni.

Condiții specifice de participare la concurs:

- studii medii, cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în domeniu (balerin,dansator) minim 10 ani;
- vârsta cuprinsă între 30 și 45 ani;
- aspect fizic corespunzator postului pentru care candidează;
- forma fizică corespunzatoare postului;
- constituie avantaj, atestat în domeniu.

Concursul/examenul va consta în:

- probă practică din suitele de dansuri a Ansamblului Banatul și repertoriul coregrafic național din diferite zone folclorice (de bază)
- interviu.

data postării:
18 septembrie 2014
Muncitor calificat 1 post

(atribuire directă, perioadă nedeterminată conform OG 21/2007)

31 octombrie 2014
ora 10.00

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

- cerere de înscriere;
- copie xerox după cartea de identitate;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
- copie xerox după carnet de muncă și adeverintă de vechime;
- copie xerox diplomă de absolvire;
- să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:

- să aibă cetățenia română, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în Romania;
- să cunoască limba română, scris, vorbit;
- să aibă vârsta minima reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exercitiu;
- are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau unitațile sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii, și, după caz, de vechime (min. 5 ani);
- nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni.

Condiții specifice de participare la concurs:

- studii medii generale, profesionale, cursuri de calificare;
- apt din punct de vedere fizic și medical pentru activitatea specifică postului.

Concursul/examenul va consta într-o probă scrisă si/sau probă practică şi interviu.

Bibliografie de concurs:

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritațile și instituțiile publice, cu modificarile și completarile ulterioare;
- regulamentul intern al CCAJ Timiș;
- regulamentul de organizare și funcționare al CCAJ Timiș;

Etapele desfășurării concursului/examenului pentru ocuparea posturilor vacante, sunt, după cum urmează:

- până la data de 03.10.2014, ora 10.00, depunerea dosarelor;
- până la data de 06.10.2014, ora 16.00, selecția dosarelor;
- până la data de 07.10.2014, ora 16.00, depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor;
- până la data de 09.10.2014, ora 16.00, soluționarea contestațiilor privind selecția dosarelor;
- în data de 31.10.2014, ora 10.00, proba scrisă și/sau proba practică;
- până la data de 31.10.2014, ora 16.00, afișarea rezultatelor la proba practică;
- până la data de 03.11.2014, ora 16.00, depunerea contestațiilor privind proba scrisă;
- până la data de 04.11.2014, ora 16.00, soluționarea contestațiilor privind proba scrisă;
- în data de 05.11.2014, ora 10.00, interviul;
- până la data de 05.11.2014, ora 12.00, afișarea rezultatelor interviului;
- în data de 05.11.2014, ora 16.00, afișarea rezultatelor finale.

Informaţii la telefon 0256/435158 int. 31 (compartiment resurse umane) sau direct la sediul instituţiei.

data postării:
18 septembrie 2014