ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR ÎN CONTRACTUL DE STUDII

Derularea cursurilor este condiționată atât de plata contravalorii acestora, cât și de semnarea unui contract de studii.
Astfel, contractul se încheie între:
1. Centrul de Cultură și Artă Timiș - instituția în cadrul careia functionează serviciul ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE
2. CURSANTUL cu vârsta mai mare de 18 ANI SAU REPREZENTANTUL LEGAL AL MINORULUI (tutore,parinte).

Drepturile și obligaţiile părţilor contractante sunt enumerate enunțiativ, nu limitativ.

A. Drepturile cursantului:

- Folosirea sălilor de curs și seminarii, a bibliotecii şi a celorlalte mijloace puse la dispoziţie de către CCAJT pentru pregătirea profesională;
- Instruirea concomitentă la mai multe specializări;
- Beneficierea de specializare artistică din partea unui cadru didactic(instructor/ expert) stabilit de către conducerea CCAJT în problemele de instruire și pregătire și formare profesională;
- Participarea prin libera exprimare a opiniilor, la evaluarea activităţii pentru specializarea/ specializările frecventate;
- Beneficiază de o oră de studiu individual pe săptămână (cursanții înscriși la specializările cu studiu individual) și de minim 4 ore de predare colectivă pentru celelalte cursuri;
- Beneficiază de o oră de Teoria Muzicii, respectiv Istoria Artelor, pe săptămână, în funcție de specializare;
- Beneficiază de o jumătate de oră de corepetiție, pe săptămână (cursanții de la clasele de canto muzică populară, ușoară și clasică);

B. Obligaţiile cursantului:

- Achitarea taxei de studii si a altor taxe aferente, la începutul fiecărui an de studiu, în suma si la datele stabilite de către conducerea CCAJT, taxe ce se vor aplica tuturor anilor de studii. Taxa de instruire trebuie achitată si în caz de retragere, așa cum este prevăzut mai jos, la punctul D;
- Neachitarea taxelor de instruire la termenele stabilite atrage după sine imposibilitatea participării la examene în perioada programată;
- Să frecventeze cu regularitate cursul optat. Pentru o absentare mai mare de 10 ore de curs (fără o justificare temeinică), se va proceda la exmatricularea cursantului, fără o notificare prealabilă sau rambursare de taxă;
- Achitarea taxelor de specializare în conformitate cu reglementările stabilite;
- Să participe la cursuri, conform orarului existent, prezența fiind obligatorie;
- Părintele/tutorele este direct direct răspunzător pentru prejudiciul cauzat de minorul cursant;
- Părintele/tutorele nu are dreptul de a participa la activitatea de instruire, doar la audiții și manifestări publice în care este angrenat minorul;
- Să frecventeze cursurile complementare , în funcție de specializarea urmată;
- Să-și desăvârșească activitatea de pregătire prin studiu individual;
- Să respecte recomandările pe linie artistică, de perfecționare, formulate de către îndrumătorul de la clasă și să nu prezinte producții artistice care contravin legii și bunelor moravuri;
- Să nu distrugă baza materială pusă la dispoziție;
- Să respecte normele PSI , să nu fumeze, să nu consume alcool sau droguri în spațiile CCAJT sau cu ocazia producțiilor artistice, oriunde s-ar derula acestea;
- Să respecte normele de conduită cu privire la colegi, personalul CCAJT și colaboratori;
- Să participe la concursuri, festivaluri, spectacole, expoziții, etc. la solicitarea instituției;
- Să nu participe la diverse forme de reprezentare artistică, în numele școlii, fără acceptul conducerii, participări care ar putea prejudicia imaginea instituției;
- Să se informeze cu privire la toate reglementările ce vizează activitatea Școlii de Arte (vezi avizier și site: www.ccajt.ro);
- Să participe la examenele de sfârșit de an și să susțină examenul de absolvire;
- Să nu încerce prin mijloace de fraudare să determine promovarea examenelor;

C. Obligațiile CCAJT:

- Asigurarea asistenței de specialitate necesare bunei desfăsurări a procesului de instruire;
- Punerea la dispoziția cursanților a spațiilor adecvate, desfășurării orelor de instruire precum si a bazei didactice;
- Asigurarea perfecționării și instruirii cursanților cu un personal calificat;
- Să procedeze la evaluarea cursanților (periodic) pentru activitatea la curs, la sfârșitul semestrelor și la sfârșit de an.