ANUNȚ

privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș

 

În conformitate cu prevederile art.1 din anexa la Dispoziția Consiliului Județean Timiș nr. 48/02.02.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Timiș, precum și din cadrul instituțiilor și autoritaților publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean, coroborate cu prevederile art. 41 alin (1) și alin (4) din HG nr. 286/2011 modificată și completată prin HG nr. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, organizează în data de 27.06.2019  începând cu orele  10.00 examen de promovare în grad imediat superior, pentru posturile funcțiilor personalului contractual din cadrul instituției, după cum urmează:

 • 1 post solist instrumentist, grad profesional II– Serviciul artistic Ansamblul Banatul;
 • 1 post solist instrumentist, grad profesional I – Serviciul artistic Ansamblul Banatul;
 • 1 post operator sunet, grad profesional I – Compartimentul tehnic;
 • 1 post muncitor calificat, treaptă profesională II – Compartimentul tehnic;
 • 1 post expert canto muzică populară, grad profesional II – Serviciul Școala de Arte;
 • 1 post expert pian, grad profesional III – Serviciul Școala de Arte;
 • 1 post instructor vioară, treaptă profesională III – Serviciul Școala de Arte;
 • 1 post economist, grad profesional II – Birou Agenda Culturală;
 • 1 post referent, grad profesional debutant SSD – Birou Agenda Culturală;
 • 1 post inspector specialitate, grad profesional debutant– Birou Agenda Culturală.

 

Examenul se va desfășura conform HG nr. 286/2011 modificată și completată prin HG nr. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, după cum urmează:

A: Probă scrisă, în data de 27.06.2019

la ora 10.00 pentru:

– 1 post expert canto muzică populară II– Serviciul Școala de Arte;

– 1 post expert pian III – Serviciul Școala de Arte;

– 1 post instructor III – Serviciul Școala de Arte.

la ora 11.00 pentru:

– 1 post solist instrumentist II – Serviciul artistic Ansamblul Banatul;

– 1 post solist instrumentist I – Serviciul artistic Ansamblul Banatul;

– 1 post operator sunet I – Compartimentul tehnic;

– 1 post muncitor calificat II – Compartimentul tehnic;

– 1 post economist II – Biroul Agenda Culturală;

– 1 post referent debutant SSD – Biroul Agenda Culturală;

– 1 post inspector specialitate debutant – Biroul Agenda Culturală.

Examinarea constă în evaluarea următoarelor criterii:

 • Cunoștințe profesionale și abilități;
 • Calitatea, operativitatea și eficiența activităților desfășurate;
 • Perfecționarea pregătirii profesionale;
 • Capacitatea de a lucra în echipă;
 • Comunicare;
 • Disciplină;
 • Rezistență la stres și adaptabilitate;
 • Capacitatea de asumare a responsabilităților;
 • Integritate și etică profesională.

Persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la sfârșitul perioadei de debut stabilite în condițiile legii, în funcția, gradul sau treapta profesională imediat superioară, în baza unui referat de evaluare întocmit, cu respectarea prevederilor art. 1 alin (9) din anexa la Dispoziția Consiliului Județean Timiș nr. 48/02.02.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Timiș, precum și din cadrul instituțiilor și autoritaților publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean, de șeful ierarhic și aprobat de conducătorul autorității sau instituției publice.

 

Bibliografia stabilită pentru examenul de promovare este la Biroul Juridic, Resurse Umane, Achiziții.