ANUNŢ

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții  contractuale de execuție vacante

Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, organizează în perioada 25.09.2018 -02.10.2018, ora 10.00 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante: dirijor, grad profesional I – (S) – Serviciul artistic Ansamblul Banatul și expert, grad profesional debutant (S)  – Serviciul Școala de Arte.

Condiții de participare la concurs:

 1. Condiţiile generale:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulamentul–cadru) la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată prin Hotărârea Guvernului 1027/2014.

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit:
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 8. Condiții specifice:

Dirijor 

 – studii de specialitate – studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență muzică;

– să stăpânească cu precizie unul sau mai multe instrumente;

– să poată atesta printr-o adeverință sau alt document faptul că a activat într-un ansamblu folcloric;

vechime în muncă minim 7 ani;

– cunoștințe de operare pe calculator, scriere partituri muzicale pe calculator – nivel utilizator;

– abilităţi şi aptitudini corespunzătoare specificului postului;

Expert

– studii de specialitate – studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență muzică specializarea interpretare muzicală-canto;

– să stăpânească cu precizie cel puțin un instrument;

– abilități și aptitudini pedagogice corespunzătoare specificului postului;

Condiții de desfășurare a concursului:

 1. Concursul de organizează la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1, Timișoara, astfel:
 • Selecția dosarelor de concurs în data de 19.09.2018. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
 • Proba practică în data de 25.09.2018, ora 10.00. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei practice.
 • Interviul în data de 28.09.2018, ora 10.00. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.
 1. Dosarele de înscriere a candidaților la concurs se depun până la data de 18.09.2018, ora 16.00 la secretariatul comisiei de concurs, cam. 5 Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1 Timișoara.

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate, conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Actele prevăzute la lit. b) –d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA

propusă la proba interviu pentru dirijor – grad profesional I

 1. Ordonanța nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Regulamentul intern al CCAJ Timis.
 4. Regulamentul de organizare și funcționare al CCAJ Timiș.

Proba practică – dirijor

 • Prezentarea unei partituri muzicale (suită de orchestră cu elemente de orchestrație și aranjament muzical pentru toate instrumentele dintr-o orchestră de muzică populară);
 • Recunoașterea zonelor muzicale folclorice prin interpretarea unor cântece de către un instrumentist;
 • Transpunerea, pe partitură, a unei piese interpretată instrumental, în primă audiție pentru candidați;
 • Citirea și interpretarea la prima vedere a unei partituri muzicale impuse;
 • Armonizarea tonală sau modală, a unui fragment muzical impus.

BIBLIOGRAFIA

propusă la proba interviu pentru expert – grad profesional debutant

 1. Ordonanța nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Regulamentul intern al CCAJ Timiș;
 4. Regulamentul de organizare și funcționare al CCAJ Timiș.

Proba practică – expert

 • Transpunerea, pe partitură, a unei piese interpretată vocal sau instrumental, în primă audiție pentru candidați;
 • Citirea la prima vedere a unor fragmente muzicale impuse;
 • De interpretat, la alegere două melodii de muzică ușoară prin care candidații să-și etaleze aptitudinile.