Rezultat final 2019

REZULTATE

Rezultatul probei scrise din 10.09.2019

Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, organizează în perioada 10.09.2019 – 17.09.2019, ora 10.00 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante: consilier juridic, grad profesional I, studii superioare și inspector specialitate, grad  profesional I, studii superioare – Biroul Juridic, resurse umane, achiziții.

Condiții de participare la concurs:

 1. Condiţiile generale:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulamentul–cadru) la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată prin Hotărârea Guvernului 1027/2014.

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit:
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 1.     Condiții specifice:

Consilier juridic, grad profesional I– 1 post

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul de licență drept;
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 4 ani în domeniul drept;
 • Vechime într-o instituție de cultură de minim 3 ani, constituie cel mai mare avantaj;
 • Cunoștințe de operare calculator ( program Microsoft Office) – nivel mediu;
 • Perfecționări sau specializări în domeniu, pot constitui un avantaj;
 • Disponibilitate la program prelungit.

 

Inspector specialitate, grad professional I – 1 post

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani;
 • Abilități de comunicare și ușurință în stabilirea contactelor cu terți;
 • Abilități spre comunicare scrisă și aplecare spre detaliu, claritate și coerență în exprimarea scrisă și orală;
 • Cunoștințe de operare calculator (program Microsoft Office) – nivel avansat;
 • Perfecționări sau specializări în domeniul secretariatului pot constitui un avantaj;
 • Disponibilitate la program de lucru prelungit;

 

Condiții de desfășurare a concursului:

A. Concursul de organizează la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1, Timișoara, astfel:

 • Selecția dosarelor de concurs în data de 04.09.2019. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
 • Proba scrisă în data de 10.09.2019, ora 10.00. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.
 • Interviul în data de 17.09.2019, ora 10.00. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

B. Dosarele de înscriere a candidaților la concurs se depun până la data de 03.09.2019, ora 16.00 la secretariatul comisiei de concurs, cam. 4 Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1 Timișoara.

 

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate, conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Actele prevăzute la lit. b) –d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual consilier juridic I la Biroul Juridic, resurse umane, achiziții

 1. Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicat cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea 227/2015- Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare ;
 3. OG 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale cu modificările și completările ulterioare ;
 4. OG 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare;
 5. OHG 1672/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate din instituțiile de spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordinul 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 7. OUG 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată cu modificările ulterioare;
 9. Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările ulterioare;
 10. Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare;
 11. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție public/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare;
 12. HG 488/1997 privind remunerarea colaboratorilor fără drepturi de autor din instituțiile de cultură și artă;
 13. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
 15. O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 

BIBLIOGRAFIA

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual inspector specialitate I la Biroul Juridic, resurse umane, achiziții

 1. Regulamentul EU nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu character personal și privind libera circulație a acestor date
 2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Hotărârea 123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 4. Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată;
 5. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 6. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de cultură și Artă al Județului Timiș;
 7. Regulamentul intern al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș.

 

Informaţii la telefon 0256/435158 int. 31 sau direct la sediul instituţiei (data postării anunțului 20.08.2019)