Rezultatul selecției dosarelor
Rezultatul probei practice
Rezultat interviu
Rezultat final


ANUNŢ privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante

Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, organizează în perioada 18.04.2022 – 21.04.2022 începând cu ora 10.00, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de solist instrumentist, grad profesional II, studii superioare, solist instrumentist, treaptă profesională III, studii medii – Corpul muzical Ansamblul Banatul, impresar artistic, grad profesional II, studii superioare – Biroul Cultură tradițională și marketing, garderobier – Compartimentul tehnic.

Condiții de participare la concurs:

A. Condiţiile generale:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulamentul–cadru) la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată prin Hotărârea Guvernului 1027/2014.

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit:
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

B. Condiții specifice conform fișei postului

solist instrumentist, studii superioare, grad profesional II:

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență muzică;
 • Vechime în specialitatea studiilor – minim 1 an în domeniul de licență;
 • Experiență profesională minim 1 an în instituții de spectacole;
 • Disponibilitate la program prelungit.

solist instrumentist, studii medii, treaptă profesională III:

 • Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
 • Vechime în muncă – minim 6 luni;
 • Experiență profesională minim 6 luni în instituții de spectacole;
 • Abilități, calități si aptitudini necesare de comunicare și relaționare, de lucru în echipă;
 • Disponibilitate la program de lucru prelungit.

impresar artistic, studii superioare, grad profesional II:

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență muzică;
 • Vechime în specialitatea studiilor – minim 1 an în domeniul de licență;
 • Experiență profesională minim 1 an în instituții de spectacole;
 • Deține certificat de absolvire a programului de specializare/perfecționare pentru ocupația de impresar artistic;
 • Deține atestat de impresar artistic;
 • Disponibilitate la program prelungit.

garderobier:

 • Studii generale;
 • Vechime în muncă – minim 4 ani;
 • Abilități, calități si aptitudini necesare de comunicare și relaționare, de lucru în echipă;
 • Aptitudini de perceptie a formei;
 • Disponibilitate la program de lucru prelungit. 

Condiții de desfășurare a concursului:

 1. Concursul se organizează la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1, Timișoara, pentru posturile vacante, după cum urmează:
 • în data de 11.04.2022, ora 10.00 – proba de selecție a dosarelor de concurs.
 • în data de 04.2022 – afișare rezultate proba de selecție dosare
 • în data de 13.04.2022 – depunere contestații rezultat proba de selecție dosare.
 • în data de 14.04.2022 – afișare rezultat soluționare contestații proba de selecție dosare.
 • în data de 18.04.2022, ora 10.00 – proba practică.
 • în data de 18.04.2022 – afișare rezultate proba practică.
 • în data de 19.04.2022 – depunere contestații rezultat proba practică.
 • în data de 20.04.2022 – afișare rezultat soluționare contestatii proba practică.
 • în data de 21.04.2022, ora 10.00 – interviul.
 • în data de 21.04.2022 – afișare rezultate proba de interviu
 • în data de 26.04.2022 – depunere contestații rezultat interviu.
 • în data de 27.04.2022 – afișare rezultat soluționare contestatii proba interviu
 • în data de 27.04.2022 – afișare rezultat final.
 1. Dosarele de înscriere a candidaților la concurs pentru postul vacant se depun până la data de 07.04.2022 inclusiv, ora 16.00 la secretariatul comisiei de concurs, cam.5 Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1 Timișoara. 

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate, conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Actele prevăzute la lit. b) –d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

PROBA PRACTICĂ

pentru concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante solist instrumentist II- S și solist instrumentist III – M – Corpul muzical Ansamblul Banatul

 1. Recital la alegerea candidatului, obligatoriu cu acompaniament (pian sau orchestră);
 2. Pasaje muzicale/solo-uri prestabilite;
 3. Citire la prima vedere din repertoriul specific instituției de spectacole.
 4. Descrierea instrumentului: construcție, trăsături, istoric, familia instrumentului.
 5. Enumerați zonele etnofolclorice
 6. Dicteu muzical.

PROBA PRACTICĂ pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant impresar artistic II – S – Biroul Cultură tradițională și marketing

 1. Etapele organizării unui eveniment cultural sub numele Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș – pe plan local;
 2. Etalepe organizării unui eveniment cultural sub numele Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș – deplasare. 

PROBA PRACTICĂ pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant garderobier – Compartimentul tehnic

 1. Identificarea costumelor aflate în garderoba Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș;
 2. Identificarea zonelor etnofolclorice;
 3. Alegerea elementelor vestimentare care compun un costum specific unei anumite zone, la alegere.
 4. Conservarea unui costum popular – metode de conservare.
 5. Executarea unei lucrări de întreținere – cusut.

BIBLIOGRAFIA PENTRU PROBA DE INTERVIU pentru concursul organizat pentru ocuparea tuturor posturilor contractuale vacante  

 1. O.G. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare – doar pentru postul de impresar artistic;
 2. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș;
 3. Regulamentul intern al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș;

Atribuțiile postului solist instrumentist:

 • să cunoască repertoriului Ansamblului Banatul;
 • execută părțile solistice conform recomandărilor dirijorului;
 • are obligația de a păstra secretele interne ale Ansamblului, melodii din cadrul repertoriului intern până la fixarea acestora pe suport audio;
 • respectă cerințele specifice privind ținuta scenică;
 • informează șeful de compartiment/dirijorul cu privire la imposibilitatea de a participa la un spectacol, înlocuirea din oficiu cu un alt coleg fără acordul superiorului ierarhic fiind interzisă;
 • informează superiorul ierarhic despre orice prezență străină, indiferent de gradul de rudenie în mijlocul de transport cu care se efectuează deplasarea artiștilor la spectacole, fiind interzisă prezența acestora în mijloacele de transport;
 • respectă programul stabilit de superiorul ierarhic, disciplina repetițiilor și a spectacolelor;
 • perfecționarea permanentă conform normelor în vigoare: repetiții în cadrul compartimentului, individual și pe grupe, repetiții cu orchestra, studiu individual;
 • să efectueze zilnic studiul privind pregătirea profesională compusă din: game, exerciții și repertoriu;
 • are obligația de a se prezenta la controlul medical anual și testările psihologice efectuate la nivelul instituției;
 • respectă programul de lucru al artistului profesionist de 8 ore zilnic, dintre care 4 ore studiu obligatoriu la sediul instituției între orele 10,00-14,00 și 4 ore studiu individual;
 • obligația de a se prezenta la servici cu 15 minute înainte de începerea repetițiilor – timpul de lucru precizat prin avizierul instituției și cu 90-180 min înainte de pregătirea spectacolului;
 • obligația de a participa la toate manifestările care angajează instituția;
 • obligația de a nu participa în cadrul programului artistic al altor formații și ansambluri artistice, decât cu aprobarea scrisă a conducerii instituției;
 • obligația de păstra în bune condiții de conservare piesele de costum popular (inclusiv accesoriile), totodată fiind obligat să anunțe deteriorarea sau dispariția acestora;
 • respectă indicațiile dirijorului;
 • întocmește fișa de activitate lunară care va fi predată până în data de 2 a lunii următoare;
 • obligația de a se prezenta în deplinătatea condițiilor fizice și psihice (fără consum de alcool și alte substanțe psihotrope);
 • obligația de a avea un comportament moral demn de un artist profesionist, care să nu aducă atingere instituției sau demnității umane, în raporturile dintre salariați în raport cu persoanele străine cu care intră în contact sau în raporturile conducere-salariat;
  • respectă spectatorul în cadrul spectacolelor susținute de Ansamblul Profesionist Banatul, atât în sălile de spectacol cât și în aer liber;
  • să manifeste preocupare faţă de ţinuta scenică şi să răspundă pentru recuzita şi instrumentele necesare în desfăşurarea actului artistic.
  • răspunde pentru instrumentul muzical ca obiect al muncii și de a nu-l împrumuta altor instrumentiști;
  • respectă condițiile de transport în cadrul deplasărilor și a condițiilor de depozitare a instrumentelor pe durata transportului dar și la scenă (instalarea și acordarea instrumentelor);
  • obligația de a participa la verificările profesionale anuale;
  • respectă ROF, RI și Codul administrativ;
  • respectă programul de lucru;
  • respectă legislația muncii;
  • îndeplinește și alte sarcini trasate de directorul general adjunct și manager, în limitele competențelor, menite să contribuie la îndeplinirea în condiții optime a proiectelor instituției.

Atribuțiile postului impresar artistic:

 • coordonează întreg procesul de vânzare al biletelor pentru spectacolele și evenimentele speciale organizate sub numele Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș în circuit închis;
 • organizarea spectacolelor în circuit închis se face prin deplasare pe teren la publicul țintă, iar pentru confirmări și/sau situații neprevăzute, telefonic;
 • întocmirea și comunicarea programărilor reprezentațiilor și a transportului în cazul turneelor, deplasărilor;
 • preluarea de la managerul instituției a tuturor detaliilor privind programul artistic stabilit pentru fiecare eveniment în parte,
 • comunicarea către compartimentele instituției a tuturor informațiilor primite și stabilite: onorariu, program, etc.
 • stabilirea cu artiștii participanți a tuturor detaliilor privind programul artistic;
 • stabilirea detaliilor tehnice cu echipa tehnică, a tuturor necesităților pentru înregistrarea și crearea operei finale înregistrate, acolo unde este cazul;
 • preluarea, înregistrarea, distribuirea la compartimentele implicate, îndosarierea și arhivarea corespondenței și a mesajelor primite din partea partenerilor artistici;
 • coordonarea echipei de implementare: responsabil tehnic, referent și grafician
 • comunicarea către managerul instituției a tuturor modificărilor apărute în toate activitățile și distribuirea acestora către celelalte compartimente;
 • actualizarea bazei de date cu documente primite sau emise pentru desfășurarea fiecărui eveniment;
 • confirmarea rezervărilor de cazare cu agenția de turism, etc.
 • elaborarea și redactarea documentelor și situațiilor cerute de manager
 • asigurarea suportului administrativ pentru activitățile echipei artistice
 • prezența în toate locațiile de desfășurare a evenimentelor.
 • este prezent la sediu și verifică parametri pentru buna desfășurare a evenimentului, cu cel puțin 60 de minute înainte de ora de începere așa cum este anunțat pe planul de activitate;
 • este gestionarul biletelor de intrare la spectacole încredințate, având obligația respectării legislației specifice în vigoare colaborând cu contabilul șef;
 • gestionează biletele pentru spectacole după fiscalizare la administrația financiară;
 • pregătește pentru fiscalizare la Administrația Financiară biletele şi abonamentele ce vor fi puse în vânzare, după caz;
 • întocmește şi depune la Administrația Financiară « Cererea de înregistrare a biletelor şi abonamentelor la spectacole » răspunzând de gestionarea acestora;
 • la terminarea spectacolelor, întocmește borderoul cu rezultatul biletelor vândute şi rămase, precum şi încasările realizate;
 • execută formalități legale de decontare a biletelor de spectacole, cu justificarea încasărilor şi cheltuielilor efectuate pe care le predau în termen de cel mult 48 de ore la sectorul financiar-contabil;
 • participă la evenimentele speciale organizate de instituție cu circuit închis asigurând și serviciul de protocol;
 • planifică şi stabilește necesarul de bilete;
 • verifică şi coordonează activitatea difuzorilor de bilete cu care instituția încheie contracte pentru vânzarea și/sau distribuția biletelor de spectacol;
 • gestionează eventualele returnări de bilete cauzate prin forță majoră;
 • intermediază comenzile şi rezervările de bilete şi invitații pentru grupuri organizate;
 • propune conducerii instituției modificarea prețurilor biletelor de spectacol ținând cont de situația economică a societății românești şi de structura publicului auditor (studenți, salariați, pensionari);
 • execută acțiuni practice de organizare şi promovare cât mai eficientă a evenimentelor organizate de instituție;
 • întocmește şi actualizează lista de contacte;
 • participă la premiere şi evenimentele deosebite ale Centrului;
 • încheie toate formalitățile de închiriere a sălii de spectacole în deplasări, predări bilete, afișe şi alte materiale de publicitate, condiții de plată pentru eventualele servicii (colaboratori, afișaj) cu împuternicire din partea conducerii;
 • cunoaște repertoriul artistic al instituției;
 • urmărește piața ofertei culturale şi formulează propuneri privind poziționarea optimă a instituției în cadrul acesteia;
 • anunță managerul instituției de interesul / intenția unor canale radio / TV de a realiza înregistrări sau filmări;
 • gestionează întregul inventar ce îi revine; se îngrijește de buna întreținere a aparatelor şi materialelor cu care lucrează;
 • face propuneri pentru îmbunătățirea activității;
 • va respecta confidențialitatea tuturor informațiilor primite.
 • are obligația de a se prezenta în deplinătatea condițiilor fizice și psihice (fără consum de alcool și alte substanțe psihotrope);
 • are obligația de a avea un comportament moral, care să nu aducă atingere instituției sau demnității umane, în raporturile dintre salariat și persoanele străine cu care intră în contact sau în raporturile conducere-salariat;
 • respectă spectatorul în cadrul spectacolelor susținute, atât în sălile de spectacol cât și în aer liber;

Atribuțiile postului garderobier:

 • Desfăşoară activități specifice întreținerii costumelor populare aparţinând Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș
 • întreţine costumele populare (spălat, călcat, cusut) din garderoba Ansamblului Banatul și a formației de tineret;
 • verifică periodic starea costumelor;
 • execută la timp lucrările de întreținere (spălat, călcat) a costumelor din garderobă;
 • execută numai lucrări de bună calitate;
 • răspunde de buna întreținere a costumelor;
 • întreţine curăţenia la locul de muncă;
 • răspunde de materialele şi ustensilele încredinţate;
 • îndeplineşte orice altă atribuţie dată de superiorii săi, în limita competențelor.

 

Informaţii la telefon 0256/435158 int. 32 sau direct la sediul instituţiei (data postării anunțului 24 martie 2022)