Rezultatul selecției dosarelor
Rezultatul probei practice
Rezultatul interviului artistic
Rezultatul final


ANUNŢ privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante

Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, organizează în perioada 06.05.2022 – 11.05.2022, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante: balerin, dansator, treaptă profesională III – 6 posturi (3 posturi fată și 3 posturi băiat) și balerin, dansator, treaptă profesională I – 1 post (băiat) – Corpul de balet-dans Ansamblul Banatul.

Condiții de participare la concurs:

A. Condiţiile generale:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulamentul–cadru) la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată prin Hotărârea Guvernului 1027/2014.

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit:
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

B. Condiții specifice conform fișei postului

Balerin, dansator, treaptă profesională III – 6 posturi (3 posturi fată și 3 posturi băiat)

 1. Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
 2. Vechime în muncă – minim 6 luni;
 3. Experiență profesională minim 6 luni într-un ansamblu folcloric profesionist;
 4. Vârsta minimă 18 ani și vârsta maximă 35 ani;
 5. Ținută scenică corespunzătoare;
 6. Disponibilitate la efort fizic susținut;
 7. Disponibilitate la program de lucru prelungit;
 8. Ritm și capacitate de memorare a repertoriului coregrafic, interpretare și transmitere mesaj artistic;
 9. Abilități, calități si aptitudini necesare de comunicare și relaționare, de lucru în echipă.

Balerin, dansator, treaptă profesională I:

 1. Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
 2. Vechime în muncă – minim 6 ani și 6 luni;
 3. Experiență profesională minim 3 ani într-un ansamblu folcloric profesionist;
 4. Vârsta minimă 18 ani și vârsta maximă 35 ani;
 5. Ținută scenică corespunzătoare;
 6. Disponibilitate la efort fizic susținut;
 7. Disponibilitate la program de lucru prelungit;
 8. Ritm și capacitate de memorare a repertoriului coregrafic, interpretare și transmitere mesaj artistic;
 9. Abilități, calități si aptitudini necesare de comunicare și relaționare, de lucru în echipă.

Condiții de desfășurare a concursului:

A. Concursul se organizează la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1, Timișoara, după cum urmează:

 • în data de 29.04.2022, ora 10.00 – proba de selecție a dosarelor de concurs.
 • în data de 05.2022 – afișare rezultate proba de selecție dosare
 • în data de 03.05.2022 – depunere contestații rezultat proba de selecție dosare.
 • în data de 04.05.2022 – afișare rezultat soluționare contestații proba de selecție dosare.
 • în data de 06.05.2022, ora 10.00 – proba practică.
 • în data de 06.05.2022 – afișare rezultate proba practică.
 • în data de 09.05.2022 – depunere contestații rezultat proba practică.
 • în data de 10.05.2022 – afișare rezultat soluționare contestatii proba practică.
 • în data de 11.05.2022, ora 10.00 – interviul.
 • în data de 11.05.2022 – afișare rezultate proba de interviu
 • în data de 12.05.2022 – depunere contestații rezultat interviu.
 • în data de 13.05.2022 – afișare rezultat soluționare contestatii proba interviu
 • în data de 13.05.2022 – afișare rezultat final.

Având în vedere specificul instituției, a probelor de concurs (proba practică), prestația candidaților poate fi înregistrată.

 

B. Dosarele de înscriere a candidaților la concurs se depun până la data de 27.04.2022 inclusiv, ora 16.00 la secretariatul comisiei de concurs, cam. 05 Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1, Timișoara.

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate, conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Actele prevăzute la lit. b) –d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

PROBA PRACTICĂ pentru concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante balerin, dansator III – M, balerin, dansator I – M la Corpul de balet-dans Ansamblul Banatul

 1. Executarea unor elemente de dans clasic – exerciții la bară și exerciții la mijlocul sălii;
 2. Executarea unui pasaj coregrafic prin care concurentul să-și etaleze calitățile și posibilitățile tehnice;
 3. Interpretarea unor elemente de dans popular din diferite zone ale țării pe suport muzical pregătit de comisia de concurs.

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU PROBA DE INTERVIU

pentru concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante balerin, dansator III – M, balerin, dansator DEB – S la Corpul de balet-dans Ansamblul Banatul

 1. Baciu Gheorghe – Cartea coregrafului amator Răspîndirea dansului popular în R.P.R. – pag. 23 – pag. 69.
 2. Regulamentul intern al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș;
 3. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș.

 

Atribuțiile postului:

 1. obligativitatea cunoașterii repertoriului în care sunt distribuiți
 2. obligația de a păstra secretele interne ale ansamblului, melodii din cadrul repertoriului intern până la fixarea acestora pe suport audio;
 3. respectă cerințele specifice privind ținuta și machiajul scenic;
 4. informează șeful de compartiment cu privire la imposibilitatea de a participa la un spectacol, înlocuirea din oficiu cu un alt coleg fără acordul superiorului ierarhic fiind interzisă;
 5. informează superiorul ierarhic despre orice prezență străină, indiferent de gradul de rudenie în mijlocul de transport cu care se efectuează deplasarea artiștilor la spectacole, fiind interzisă prezența acestora în mijloacele de transport;
 6. respectă programul stabilit de superiorul ierarhic, disciplina repetițiilor și a spectacolelor;
 7. perfecționarea permanentă conform normelor în vigoare: repetiții în cadrul compartimentului, individual și pe grupe, repetiții cu orchestra, studiu individual;
 8. efectuarea zilnică a studiilor privind pregătirea profesională compus din studiu clasic, urmate de studii de caracter: suite de dans popular, tablouri muzical-coregrafice, dansuri solistice;
 9. respectă criteriile specifice postului privind menținerea greutății fizice proprii corelată cu înălțimea;
 10. obligația de a se prezenta la controlul medical anual și testările psihologice efectuate la nivelul instituției;
 11. respectă programul de lucru al artistului profesionist de 8 ore zilnic, dintre care 4 ore studiu obligatoriu la sediul instituției și 4 ore studiu individual;
 12. obligația de a se prezenta la servici cu 15 minute înainte de începerea repetițiilor – timpul de lucru precizat prin avizierul instituției și cu 90-180 min înainte de pregătirea spectacolului;
 13. obligația de a participa la toate manifestările care angajează instituția;
 14. obligația de a nu participa în cadrul programului artistic al altor formații și ansambluri artistice, decât cu aprobarea scrisă a conducerii instituției;
 15. obligația de păstra în bune condiții de conservare piesele de costum popular (inclusiv accesoriile), totodată fiind obligat să anunțe deteriorarea sau dispariția acestora;
 16. respectă indicațiile maestrului dans;
 17. întocmește fișa de activitate lunară care va fi predată până în data de 2 a lunii următoare;
 18. obligația de a se prezenta în deplinătatea condițiilor fizice și psihice (fără consum de alcool și alte substanțe psihotrope);
 19. obligația de a avea un comportament moral demn de un artist profesionist, care să nu aducă atingere instituției sau demnității umane, în raporturile dintre salariați în raport cu persoanele străine cu care intră în contact sau în raporturile conducere-salariat;
 20. respectă spectatorul în cadrul spectacolelor susținute de Ansamblul Profesionist Banatul, atât în sălile de spectacol cât și în aer liber;
 21. să manifeste preocupare faţă de ţinuta scenică şi să răspundă pentru recuzita şi instrumentele necesare în desfăşurarea actului artistic.
 22. obligația de a participa la verificările profesionale anuale;
 23. respectă ROF, RI și Codul de Conduită;
 24. respectă programul de lucru;
 25. respectă legislația muncii;
 26. îndeplinește și alte sarcini trasate de directorul adjunct, manager și Consiliul administrativ, în limitele competențelor, menite să contribuie în condiții optime a proectelor de activitate ale instituției.

Informaţii la telefon 0256/435158 sau direct la sediul instituţiei (data postării anunțului 11 aprilie 2022)