Despre noi

Școala de Arte din Timișoara funcționează ca și compartiment distinct în cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș din anul 2000 și are o ofertă diversă, cuprinzând muzică vocală și instrumentală, arte vizuale, coregrafie, design vestimentar și cine – foto.

Scurt istoric

Istoricul ei ca și instituție cu specific artistic ne poartă până în secolul al XVIII-lea când este menționată existența unui teatru în documentele primăriei (1753). Apoi în secolul al XIX-lea presa vremii consemnează activitatea ”Școlii de desen orășenești”(1847). În a II-a jumătate a secolului al XIX-lea ziarul local ”Temeswer Zeitung” menționează redeschiderea ”Școlii de canto”(1858). În secolul XX instituția apare sub diverse denumiri: Școala de muzică municipală (1907), Conservatorul municipal (1922), Conservatorul superior (1945), Institutul de artă (1947). Printre personalitățile care au fost la conducerea acestei instituții de învățământ artistic se numără distinsul pedagog și compozitor Sabin Drăgoi.Perioada comunismului conferă conotații ideologice învățământului iar în 1954 apar Școlile Populare de Artă prin care s-a făcut propagandă partidului comunist iar artele au fost cenzurate. La Timișoara Școala Populară de Artă a fost înființată sub această denumire în 1962 iar primul director a fost prof. Ion Deatcu.După revoluția din 1989 Școala de Artă și-a urmat menirea de instituție de învățământ artistic alternativ prin care toată lumea putea urma o carieră artistică. Dintre profesorii care au fost îndrumat generații întregi de elevi îi amintim pe regretații: Pavel Roșu, Dumitru Pălălău, Iosif Hellman, Iacob Ochsenfld, Onuț Danciu.

Oferta

Școala de Arte Timișoara oferă specializări în următoarele domenii:
  • Muzică
    • Canto: muzică uşoară, populară şi clasică, cantori bisericeşti şi muzică religioasă
    • Instrumente:  vioară, pian, acordeon, clarinet, saxofon, taragot, sopran, fluier, armonică sârbească, trompetă, orgă electronică, chitară
  • Arte vizuale:  pictură, grafică, pictură pentru copii, sculptură, ceramică, artă decorativă, tehnici în pictură, iconografie, design vestimentar şi de interior, cine-foto
    Coregrafie: dans modern, dans sportiv, majorete, aerobic, balet pentru copii, instructori dans popular

Tarife

Pentru anul de studiu 2018/2019, se vor aplica următoarele taxe:

1. taxa de înscriere -30 lei
2. taxa de eliberare a diplomei de studii- 30 lei
3. taxa / an de studiu / cursant-pentru cursurile cu predare colectivă – 850 lei
4. taxa / an de studiu / cursant-pentru cursurile cu predare individuală – 900 lei (cu excepția celor de la pct5) – 800 lei
5. taxa / an de studiu / cursant – pentru cursurile cu predare individuală, la care programa prevede și corepetiție (canto muzică populară, ușoară și clasică) – 950 leiModalități de plată Achitarea taxei se va face în două tranșe, după cum urmează:
– Până la data de 30 octombrie 2017- 50 % din taxa
– Până la data de 1 martie 2018 – 50 % din taxa

Excepție
În cazul în care înscrierea operează ulterior datei standard, cursantul are obligația de a achita taxa în termen de 10 zile de la data încheierii contractului de studii.
În cazul neachitării taxelor până la scadentă, cursantul poate fi exmatriculat.

Admitere

Metodologie

Anul de studiu 2017 – 2018

Admiterea se desfășoară după cum urmează:

Secţia muzică: canto muzică uşoară, canto muzică populară, dj, instrumente de suflat, vioară, pian, canto muzică pop-rock, canto clasic, acordeon, trompeta, orgă electronică, chitară, percuţie, cantori bisericeşti
1. Interviu cu o comisie de specialitate (10min.)

2. Testare simț melodic (redarea mai multor sunete muzicale impuse de comisia de specialitate)

3. Testare simț ritmic (redare de formule ritmice)

4. Interpretarea unei melodii la alegerea candidatului
Secția coregrafie: dans modern, majorete, aerobic, balet pentru copii, instructor dans popular

  1. Interviucu o comisie de specialitate2. Testare simț ritmic-melodic3. Exerciții de orientare în scenă 4. Exerciții ce urmăresc pozițiile brațelor și picioarelor în dansul de caracter5. Pentru cursanții care doresc să urmeze cursul de instructor dans popular, acesta trebuie sa fi activat întru-un ansamblu pentru o perioadă de minim 3 ani.

Secția Arte Vizuale

1. Un desen făcut (imaginație)

2. Pictură în culori de apă (imaginație sau natură statică)

3. Test de culoare

4. O lucrare din ghips sau carton

5. Reproducere din erminie (imagini cu icoane)

REGULAMENTUL ȘCOLII DE ARTE 2017/2018

GENERALITĂȚI

Pentru anul de studii 2017 / 2018 ,Școala de Arte a lansat oferta înscrierii celor interesați
la un nr. de 33 de specializări, din care:
Cursuri cu predare colectivă:17
Cursuri cu predare individuală:16
Cursuri care beneficiază de corepetiție: 3

II. SPECIALIZĂRI

OFERTA DE STUDII 2017 / 2018

III. PROCEDURA DE ADMITERE

IV.DOCUMENTE NECESARE:
1. fișa de înscriere – (de la secretariat)
2. copie după C.I. / B. I. sau alte documente de identificare (care să conțină CNP).
3. adeverința medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste faptul că solicitantul este
apt să desfășoare cursul vizat.

V. ETAPE:
1. Se verifică încadrarea în vârstele standard și aptitudinile necesare cursului
2. Se achită taxa de înscriere – 30 lei
3. Se completează fișa de înscriere, care se depune împreuna cu documentele menționate mai sus și cu copia chitanței care atestă plata taxei de înscriere
4. Solicitantul se prezintă în perioada 18 / 22sept a.c. între orele 10 – 14 sau 16 – 18 în vederea participării la consultații cu expertul / instructorul care predă cursul.
5. Examinarea propriu -zisă va avea loc în perioada 26 / 27 septembrie 2017, între orele 10-14 și 16-18, conducerea CCAJT rezervând – și dreptul de a organiza o noua sesiune de înscrieri și examinări în perioada 17-18 octombrie 2017, la specializările la care mai sunt locuri disponibile.
6. Examinarea cursantului constă în susținerea unei probe de aptitudini specifice profilului ales.
7. Urmare a susținerii probei de aptitudini, o comisie formată din profesori ai Școlii de Arte, va acorda calificativul de admis / respins.
8. Rezultatele se vor afișa în ziua examinării.
9. Împotriva acestei decizii, solicitantul respins poate formula o contestație în termen de 5 zile de la afișarea rezultatelor, care va fi soluționata în termen de 3 zile de la depunere.

VI. REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR ADMIȘI :

1. Se va realiza pe specializarea indicată în cererea de înscriere
2. In cazul în care pe aceeași specializare există mai mulți profesori, se va avea în vedere opțiunea cursantului, în limita locurilor disponibile.
3. In cazul în care profesorul dorit are acoperită integral norma, cursantul va fi repartizat profesorului angajat care nu are norma acoperită.
4. La repartizarea cursanților se va ține cont de opțiunea completată pe fișa de înscriere.
5. Nu se admite ca în cazul în care solicitantul a fost respins pe o specializare sa fie direcționat și acceptat înspre o noua specializare, decât ca efect al voinței sale. In aceste condiții, solicitantul va urma o noua procedură de înscriere și examinare, cu completarea unei noi cereri de înscriere și achitarea unei noi taxe.
6. Cursanții au obligația de a se prezenta luni 02 octombrie 2017, ora 17, la FESTIVITATEA DE DESCHIDERE, care va avea loc în sala festivă (sediul CCAJT, Școala de Arte).
7. În situația în care există disponibil de locuri în cadrul Școlii de Arte poate fi organizată o nouă rundă de înscrieri în perioada ianuarie-martie 2018. În această situație examinarea solicitanților va fi realizată individual, la fiecare specialitate, iar examinarea finală se va susține în perioada martie- aprilie a anului viitor.

VII. REGLEMENTARI CU PRIVIRE LA TAXELE SCOLARE

Pentru anul de studiu 2017/2018, se vor aplica următoarele taxe:
1.taxa de înscriere – 30 lei
2. taxa de eliberare a diplomei de studii- 30 lei
3. taxa / an de studiu / cursant-pentru cursurile cu predare colectivă – 850 lei
4. taxa / an de studiu / cursant-pentru cursurile cu predare individuală – 900 lei (cu excepția celor de la pct5) – 800 lei
5. taxa / an de studiu / cursant-pentru cursurile cu predare individuală, la care programa prevede și corepetiție (canto muzică populară, ușoara și clasică) – 950 lei

6.PLATA TAXELOR- se va face în două tranșe, după cum urmează:
– Până la data de 30 octombrie 2017 – 50 % din taxa
– Până la data de 1 martie 2018 – 50 % din taxa

EXCEPTIE:
In cazul în care înscrierea operează ulterior date standard, cursantul are obligația de a achita taxa în termen de 10 zile de la data încheierii contractului de studii.
In cazul NEACHITARII- taxelor până la scadentă, pe baza referatului casierului, șeful serviciu Școala de Arta va face propuneri în vederea exmatriculării.
Cursanții, care din motive temeinice, nu pot face plata până la termenul scadent, vor face o cerere motivată de amânare a plății, care va fi supusă aprobării profesorului și mai apoi managerului.
De asemenea, titularul de curs (expert, instructor, angajat sau PFA) are obligația întocmirii până la data de 30 octombrie a.c. a unui RAPORT, care să evidențieze:
-nr. cursanți plătitori pentru anul I de studiu
-nr.de cursanți ramași din anul anterior
-nr.de cursanți retrași, exmatriculați sau care au făcut cereri de suspendare etc.
Conducerea CCAJT va dispune exmatricularea celor care nu au plătit taxa sau care nu s-au mai prezentat la cursuri în termen de 30 de zile de la data începerii noului an de studii .

SUSPENDAREA CURSULUI

– operează în virtutea unei cereri aprobate de conducerea CCAJT , pentru o durata de maxim 2 ani de la data încheierii ultimului an de studiu TRANSFERUL unui cursant al Școlii de Arte Timișoara la o scoală similara se va face fără a putea fi solicitata restituirea taxelor.
In cazul în care o persoană solicită transferul la Școala de Arte Timișoara de la o scoală similară, solicitantul va trebui să achite integral taxa prevăzută pentru anul de studiu în care operează transferul și să depună următoarele documente:
1. Cerere de transfer
2. Foaia matricolă – în copie certificată de către școala de transfer
3. Copie după C.I sau B.I. ori alt document ce conține CNP
4. Adeverința medicala, care sa ateste capacitatea cursantului de a urma cursul

TRANSFERUL în cadrul instituției :
-este admis doar în cadrul aceleiași specializări
-este posibil doar la începutul următorului an de studiu, nu în cursul anului în derulare.

REDUCERILE DE TAXE :

Operează cu titlu limitativ, conform procesului –verbal încheiat cu ocazia întrunirii Consiliului de administrație al CCAJT în data de 06 septembrie 2017, după cum urmează :
-Beneficiază de gratuitate: angajații CCAJT sau PFA-colaboratori, precum și copiii acestora, persoanele instituționalizate, pentru înscrierea la un singur curs.
-În situația în care 4 membrii dintr-o familie sunt cursanți ai Școlii de Arte, un curs din patru este gratuit.
-În situația în care doi membrii ai unei familii sunt cursanți ai Școlii de Arte, se acordă o reducere de 25% la cea de a II-a persoană înscrisă.
-În situația în care trei membrii ai unei familii sunt cursanți ai Școlii de Arte, se acordă o reducere de 25% la cea de a II-a persoană înscrisă și la cea de a III-a persoană înscrisă .
-Aceleași reduceri , se acordă, prin analogie și în cazul în care o persoană urmează două sau trei cursuri în cadrul Școlii de Arte.

VIII. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR ÎN CONTRACTUL DE STUDII

Derularea cursurilor este condiționată atât de plata contravalorii acestora, cât și de semnarea unui contract de studii.
Astfel, contractul se încheie între:
1.Centrul de Cultura si Arta Timiș – instituția în cadrul căreia funcționează serviciul SCOALA DE ARTE
2.CURSANTUL cu vârsta mai mare de 18 ANI sau REPREZENTANTUL LEGAL AL MINORULUI (tutore, părinte)
Drepturile și obligațiile pârților contractante sunt enumerate enunțiativ, nu limitativ.

A. Drepturile cursantului:
· Folosirea sălilor de curs şi a celorlalte mijloace puse la dispoziție de către CCAJT pentru pregătirea profesională;
· Instruirea concomitentă la mai multe specializări;
· Beneficierea de specializare artistică din partea unui cadru didactic (instructor/ expert) stabilit de către conducerea CCAJT în problemele de instruire și pregătire și formare profesională;
· Participarea prin libera exprimare a opiniilor, la evaluarea activităţii pentru specializarea/ specializările frecventate;
· Beneficiază de o oră de studiu individual pe săptămână (cursanții înscriși la specializările cu studiu individual) și de minim 4 ore de predare colectivă pentru celelalte cursuri;
· Beneficiază de doua ore de Teorie și Solfegii, respectiv o oră Istoria Artelor, pe săptămână, în funcție de specializare;
· Beneficiază de o jumătate de oră de corepetiție, pe săptămână (cursanții de la clasele de canto muzică populară, ușoară și clasică);

B. Obligațiile cursantului :
· Achitarea taxei de studii si a altor taxe aferente, la începutul fiecărui an de studiu, în suma și la datele stabilite de către conducerea CCAJT, taxe ce se vor aplica tuturor anilor de studii. Taxa de instruire trebuie achitată și în caz de retragere, așa cum este prevăzut mai jos, la punctul D;
· Neachitarea taxelor de instruire la termenele stabilite atrage după sine imposibilitatea participării la examene în perioada programată;
· Să frecventeze cu regularitate cursul optat. Pentru mai mult de 10 ore absentate de la curs (fără o justificare temeinică), se va proceda la exmatricularea cursantului, fără o notificare prealabilă sau rambursare de taxă;
· Achitarea taxelor de specializare în conformitate cu reglementările stabilite;
· Să participe la cursuri, conform orarului existent, prezența fiind obligatorie;
· Părintele/tutorele este direct răspunzător pentru prejudiciul cauzat de minorul cursant ;
· Părintele/tutorele nu are dreptul de a participa la activitatea de instruire, ci doar la audiții și manifestări publice în care este minorul este implicat;
· Să frecventeze cursurile complementare , în funcție de specializarea urmată;
· Să-și desăvârșească activitatea de pregătire prin studiu individual;
· Să respecte recomandările pe linie artistică, de perfecționare, formulate de către îndrumătorul de la clasă și să nu prezinte producții artistice care contravin legii și bunelor moravuri;
· Să nu distrugă baza materială pusă la dispoziție;
· Să respecte normele PSI, să nu fumeze, să nu consume alcool sau droguri în spațiile CCAJT sau cu ocazia producțiilor artistice, oriunde s-ar derula acestea;
· Să respecte normele de conduită cu privire la colegi, personalul CCAJT și colaboratori;
· Să participe la concursuri, festivaluri, spectacole, expoziții, etc. la solicitarea instituției;
· Să nu participe la diverse forme de reprezentare artistică, în numele școlii, fără acceptul conducerii, participări care ar putea prejudicia imaginea instituției;
· Să se informeze cu privire la toate reglementările ce vizează activitatea Școlii de Arte (vezi avizier și site: www.ccajt.ro)
· Să participe la examenele de sfârșit de an și să susțină examenul de absolvire;
· Să nu încerce prin mijloace de fraudare să determine promovarea examenelor ;

C. Obligațiile CCAJT:
· Asigurarea asistenței de specialitate necesare bunei desfășurări a procesului de instruire;
· Punerea la dispoziția cursanților a spațiilor adecvate, desfășurării orelor de instruire precum si a bazei didactice;
· Asigurarea perfecționării și instruirii cursanților cu un personal calificat;
· Să procedeze la evaluarea cursanților (periodic) pentru activitatea la curs, la sfârșitul semestrelor și la sfârșit de an.

IX. PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA CORPUL PROFESORAL
In desfășurarea activităților specifice postului ocupat, indiferent de forma în care sunt contractați, coordonatorii de curs au obligația respectării clauzelor de mai jos, parte integrantă a fișei postului sau a contractului încheiat cu CCAJT în calitate de PFA.

· Obligații cu titlu general
– Obligația de a depune toate diligentele pentru inițierea, perfecționarea și specializarea artistică a solicitanților în domeniul vizat
– Să respecte prevederile Regulamentului Intern, ale Codului de Conduită ale CCAJ Timiș și toate reglementările elaborate la nivel de instituție cu privire la derularea anului de studii, care începe în octombrie și se finalizează în luna iunie a anului următor, la modalitățile de plată a taxei, la posibilitatea transferării cursanților, etc.
– Să se circumscrie planificărilor de concedii făcute de conducere (Concediile sunt stabilite în mod unitar, pe durata vacanței de vară)
– Să nu se prezinte la cursuri sau la alte activități ale scolii sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor, să nu consume, să respecte normele PSI și de protecția muncii, să aibă un comportament civilizat în relațiile cu colegii, cursanții și întreg personalul CCAJT.
– să semneze condica de prezență
– să notifice conducerii în cel mai scurt timp posibil situațiile speciale în care procesul educațional nu se poate derula (concedii de boală, caz de forță majoră, cazuri de incompatibilitate)

· Obligații premergătoare derulării activității la clasa
– Să acorde consultații persoanelor interesate a se înscrie la Școală, conform recomandărilor conducerii, la termenele și în locațiile fixate.
– Să nu deruleze activități având drept scop deturnarea cursanților (în speța, să nu încerce atragerea potențialilor cursanți către alte forme private de derulare a specializărilor)
– Să procedeze la evaluarea inițială a solicitanților, stabilind un minimum de cerințe pentru admiterea solicitantului. Procedura de evaluare va fi elaborata în scris și supusă aprobării conducerii. In procesul de selectare al celor înscriși se vor avea în vedere aptitudinile artistice ale acestora, numărul de cursanți recomandat, etc.
– să nu accepte la cursuri decât cursanții care au obținut calificativul ADMIS, care au semnat contractul de studii și care procedează la plata ratelor taxei. Nu este admisă derularea în spațiile CCAJ Timiș a unor activități de specializare artistică pentru persoane care nu au calitatea de cursanți ai Școlii.
– Să facă periodic instructajul PSI și de protecție a muncii tuturor cursanților din cadrul specializării, în derularea procesului educațional. (inițiere în utilizarea recuzitei artistice, etc, a mijloacelor din dotare).
– Să elaboreze orarul în concordanță cu solicitările cursanților și cu gradul de disponibilizare al spațiilor și doar cu avizul conducerii
– Până la data de 30 oct. a fiecărui an să întocmească un raport, la solicitarea conducerii CCAJT, care va cuprinde:
– nr. cursanți plătitori pentru anul I de studiu
– nr.de cursanți rămași din anul anterior
– nr de cursanți retrași, exmatriculați sau care au făcut cereri de suspendare etc.
– Să procedeze la reevaluarea cursanților, conform recomandărilor conducerii

· Obligații legate de procesul educațional
-să elaboreze programa analitică, pe baza recomandărilor existente și să o supună anual avizării conducerii .
-să planifice activitățile de predare la clasă, profesorul având obligația să desfășoare zilnic 8 ore de muncă, corespunzător unei norme întregi, constând din: predarea lecției, activități metodice, perfecționare profesională, organizarea și susținerea activităților artistice ale clasei și ale școlii, mediatizare a activității, deplasări în teren etc. Tot în cadrul celor 40 de ore de lucru / săptămână se încadrează obligația prezenței la spectacolele, expozițiile etc .celorlalte specializări.
-să noteze evoluția fiecărui cursant în catalogul specializării (note acordate lunar, observații metodice)
-să țină evidența prezenței cursanților
-să planifice activități de verificare trimestrială – anuală a cunoștințelor acumulate de cursanți, prin organizarea audițiilor, expozițiilor, spectacolelor, în funcție de specializare.
-răspunde pentru securitatea minorilor cursanți pe durata derulării orei de curs sau a activităților artistice complementare derulate în numele școlii
-răspunde ca un bun proprietar de bunurile aflate în dotarea sa (recuzita artistică, dotări, spațiu în folosința), etc.
-să nu ocupe abuziv sala de curs în afara orarului sau alte săli ce nu le-au fost repartizate și nici să nu desfășoare activitățile specifice postului în alte locații decât cele aparținând CCAJT, fără avizul conducerii
-să nu permită cursanților accesul în sala de curs sau de repetiții în absența sa. In cazul în care dorește acest lucru, profesorul își va asuma responsabilitatea printr-un memoriu justificativ, cu indicarea nominală a celor îndrituiți să desfășoare activități în sala de studiu în absența sa, pe care îl va supune avizării conducerii
-să respecte orarul și durata prevăzută pentru derularea fiecărui curs.
-să admită doar acele producții artistice care nu contravin legii, morale și care nu sunt în măsură să afecteze imaginea instituției
-să se informeze cu privire la condițiile de participare ale cursanților la festivaluri, concursuri expoziții, etc și să onoreze invitațiile de reprezentare a școlii prin desemnarea celor mai performanți cursanți.
-să nu participe în numele Școlii de Arte, a Centrului de Cultură și Artă Timiș, la anumite evenimente sau emisiuni TV, radio, expoziții, lecții demonstrative, etc. fără a avea acceptul conducerii.
-să nu procedeze la instituirea unor grupuri de promovare pe rețelele de socializare în numele Scolii de Arte sau a CCAJT fără acceptul conducerii
-să propună și să deruleze activități interdisciplinare.
-să participe la toate activitățile educative derulate de către CCAJT (personal sau prin cursanți), inclusiv la cursurile de vară.
-să întocmească lunar un raport, care să evidențieze activitățile lunare, activități de reprezentare (concursuri, festivaluri, etc), premii obținute, cursanți remarcați, etc. Raportul va fi însoțit de desfășurătoarele sau programele activităților derulate si de materiale audio-video care sa reflecte cele specificate in raport, materialele video fiind anexate , după caz, respective dacă situația o impune.
In vederea derulării examenelor de an și a celor de absolvire, fiecare profesor are obligația
– de a elabora o metodologie proprie de evaluare a cursanților
Excepție fac specializările cu un nr. mai mare de profesori în aceasta situație, metodologia va fi unitară.
-să respecte recomandările conducerii cu privire la repertoriul abordat
-să planifice aceste examene cu minimum 30 de zile înaintea derulării lor, cu avizul conducerii
-să solicite cu minim 3 zile înaintea datei de examinare validarea comisiei de evaluare
– să întocmească procesul – verbal de evaluare, semnat de către membri comisiei
-să predea catalogul clasei până la 30 iunie, la secretariat, unde se arhivează și fișele de înscriere ale cursanților și alte documente.
-în ceea ce privește desfășurarea spectacolelor semestriale, la secțiunea canto popular, respectiv la secțiunea canto-muzică ușoară, se impune ca materialul muzical ce urmează a fi scris pe partitură, să fie predat de către profesorul de specialitate-dirijorului cu minim 15 zile înaintea evenimentului.

X. SANCȚIUNI
În situația nerespectării tuturor obligațiilor ce revin instructorilor, experților, colaboratorilor PFA, precum și cursanților, se vor aplica sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare precum și de regulamentele interne.

Orar CursuriOrar teorie și solfegii

MARȚI
15:00 – 16:30 – ANUL II – CANTO ȘI INTRUMENTE
16:30 – 18:00 – AN I CANTO ȘI INSTRUMENTE

JOI
15:00 – 16:30 – ANUL I – CANTO ȘI INTRUMENTE
16:30 – 18:00 – AN II CANTO ȘI INSTRUMENTE

 

ORAR PROFESORI 2017 / 2018

Nr. crt. Nume profesor Telefon Sala locatia luni marți miercuri joi vineri sâmbătă
1 Bacriu Marius 0721227207 Sculptură Amforei Sala 1 16 – 20 16-20 16-20
2 Bârcă Sorin 0723875194 sunetişti, DJ Amforei Sala 5 15-21 15-21 15-21 15-21 15-21
3 Badescu Vasile 0723647817 Muzică religioasă Sala de spect.
*Faget
15-17
18-20
4 Biruescu Carmen 0766224857 0730171668 Canto popular 33 13 – 18 13 – 18 Corepet
13 – 18
5 Cega Sebastian 0766999776 Orgă electronica-trompetă Amforei nr.6 13-21 09-11 12-21 13-21 14-16
6 Pîrvu Roxana 0726318631 Pian 25 16-20 16-20 15-17 15-20 13,30 – 20 9-12
7 Cosmin Danciu 0722414240 Cine – foto Amforei Sala 9 18 – 20 18 – 20 18 – 20 18 – 20
8 Merceanu Oana 0724796130 Pian 20 sala 20
14.30 – 17
sala 25
13 – 15.30
sala 25
12 – 13
17 – 19
S.spect
14 – 15
17 – 18
sala 20
13 – 17
9 Dumbravă Carmen 0740015332 Canto popular 20 12 – 19 12 – 20 12 – 20
Corepet
10 Jicheran Victor 0724602441 instr.
dansuri pop.
S balet 14-18 14-18
11 Iasmina Iova 0740080906 Canto popular 36 sala 7
16-20
sala 30
14-17
Corepet
sala 36
16-17
sala 36
16.30-20
12 Boban Constantinovici 0761633884 Acordeon
Armonica
7 12-17 12-17 12-17
13 Raluca Stanca 0751758837 Canto popular 24 S. spect.
13 – 18
corepet
sala 24
13 – 18
sala 24
13 – 18
14 Muscan Gabriela 0773901249 Design
vestimentar
32 17-19 18-21 18-21 18-21
15 Faur Alexandru 0761607769 Chitară 34 16-20 16-20
16 Novak Nora 0729230027 Pictură,
Grafică
35 16-19 16-19
17 Pacatiuş Ana 0720833991 Canto popular 24 12-19 12-19 13 – 19
corepet
18 Georgiana Necşa 0769292655 Canto muzică usoară 33 12-16
19-22
corepet
19 Safta Adrian 0727751826 Clarinet
Saxofon
32 12-17 14-17 14-18 14-18 13-16
20 Daniel Iova 0743912292 Saxofon 21 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20
21 Scorobete Adela 0762000349 Balet,aerobic
Majorete
S. balet 16-18 16-19,30 16-18
22 Stoica Lucia 0744815732 Pictura,
arta decorativa
35 15-20 16-20 10-14
23 Edmund Dandoți 0721356832 Vioară 36 14.30-19.30 13.30-19 09-10
13-14
09-10
13,30-18,30
sala 31
12.30-18 09-13
24 Lica Dolga 0720002448 Percuţie Amforei Sala 3 16-19 16-19 16-18
25 Georgiana Necşa 0769292655 Canto
muzica populară
33 16-19 18-20
corepet
26 Marc Antoniu 0726789024 Canto
muzica usoară
31 14-21 14-18 14-19 13-16 14-16
27 Ciolac Vanana 0732149535 Canto
clasic,uşoară
30 12-13
14-18
12-13
14-18
14.45-18 16-18

 

Orar corepetiţii

clasa corepetitor ziua orele
Muzică populară Prof. Carmen Popovici Dumbravă
Prof. Ana Pacatiuş
Prof. Iasmina Iova
Prof. Carmen Biruescu
Prof. Raluca Stanca
Prof, Georgiana Necsa
Goleşie Horea-s20
Goleşie Horea-s24
Goleşie Horia-s30
Stiopon Ioan-s33
Stiopon Ioan- SF
Stiopon Ioan -SF
joi
miercuri
marti
joi
marti
marti
12-18
13-19
14-17
13-18
14-17
18-20
Muzică uşoară Prof. Vanana Ciolac
Prof. Marc Antoniu
Prof. Georgiana Necşa
Edmund Dandozi -s30
Edmund Dandozi -s31
Edmund Dandozi -s30
joi

luni

18-20
18-21
18-20

 

Orar Cursuri

TEORIE MUZICALĂ
sala 34
Oana Martinescu

MARŢI
15 – 16 Anul I clase instrumente
16 – 17 Anul II canto şi instrumente
17 – 18 Anul I clase canto

JOI
15 -16 Anul I clase canto
16 – 17 Anul II canto şi instrumente
17 – 18 Anul I clase instrumente

Evenimente  culturaleSpectacole

Expoziții