Școala de Arte din Timișoara dorește tuturor cursanților vacanță plăcută și vă așteptăm din toamnă cu o ofertă bogată de cursuri și evenimente culturale.
Felicitări absolvenților din promoția 2017 – 2018 și mult succes în domeniul ales!

Despre noi

Școala de Arte din Timișoara funcționează ca și compartiment distinct în cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș din anul 2000 și are o ofertă diversă, cuprinzând muzică Regulamentocală și instrumentală, arte vizuale, coregrafie, design vestimentar și cine – foto.

Scurt istoric

Istoricul ei ca și instituție cu specific artistic ne poartă până în secolul al XVIII-lea când este menționată existența unui teatru în documentele primăriei (1753). Apoi în secolul al XIX-lea presa vremii consemnează activitatea ”Școlii de desen orășenești”(1847). În a II-a jumătate a secolului al XIX-lea ziarul local ”Temeswer Zeitung” menționează redeschiderea ”Școlii de canto”(1858). În secolul XX instituția apare sub diverse denumiri: Școala de muzică municipală (1907), Conservatorul municipal (1922), Conservatorul superior (1945), Institutul de artă (1947). Printre personalitățile care au fost la conducerea acestei instituții de învățământ artistic se numără distinsul pedagog și compozitor Sabin Drăgoi.Perioada comunismului conferă conotații ideologice învățământului iar în 1954 apar Școlile Populare de Artă prin care s-a făcut propagandă partidului comunist iar artele au fost cenzurate. La Timișoara Școala Populară de Artă a fost înființată sub această denumire în 1962 iar primul director a fost prof. Ion Deatcu.După revoluția din 1989 Școala de Artă și-a urmat menirea de instituție de învățământ artistic alternativ prin care toată lumea putea urma o carieră artistică. Dintre profesorii care au fost îndrumat generații întregi de elevi îi amintim pe regretații: Pavel Roșu, Dumitru Pălălău, Iosif Hellman, Iacob Ochsenfld, Onuț Danciu.

Oferta

Școala de Arte Timișoara oferă specializări în următoarele domenii:
 • Muzică
  • Canto: muzică uşoară, populară şi clasică, cantori bisericeşti şi muzică religioasă
  • Instrumente:  vioară, pian, acordeon, clarinet, saxofon, taragot, sopran, fluier, armonică sârbească, trompetă, orgă electronică, chitară
 • Arte vizuale:  pictură, grafică, pictură pentru copii, sculptură, ceramică, artă decorativă, tehnici în pictură, iconografie, design vestimentar şi de interior, cine-foto
  Coregrafie: dans modern, dans sportiv, majorete, aerobic, balet pentru copii, instructori dans popular

REGULAMENTUL ȘCOLII DE ARTE 2018/2019 (.pdf)

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL ȘCOLII DE ARTE TIMIȘOARA

 1. GENERALITĂȚI

Pentru anul de studii 2018/2019, Școala de Arte a lansat oferta înscrierii celor interesați la un număr de 19 specializări, din care :

 • Cursuri cu predare colectivă;
 • Cursuri cu predare individuală;
 • Cursuri care beneficiază de corepetiție;
 • Cercuri muzicale și de coregrafie.

2. SPECIALIZĂRI

 

Nr. crt     SPECIALITATEA ANI

STUDIU

PROFESOR TAXA/an

-lei

 

I

 

MUZICĂ

 

1 Canto muzică uşoară

 

 

Corepetiție

3  ani – Georgiana Necșa

– Marc Antoniu

– Vanana Ciolac

– Edmund Dandoți

 

950
2 Canto muzică populară

 

 

 

 

Corepetiție

 3  ani

 

 

 

 

 

– Carmen Popovici Dumbravă

– Carmen Biruescu

– Raluca Stanca

– Iasmina Iova

– Horia Goleșie

– Ovidiu Mihai Dragomir

950
3 Canto muzică clasică 3  ani – Vanana Ciolac 950
4

 

Cantori bisericeşti

Muzică religioasă

2 ani – Vasile Bădescu 850
5 Vioară 5 ani – Edmund Dandoți 900
6 Pian 5 ani – Oana Merceanu

– Roxana Pîrvu

– Laura Sabău

900
7 Acordeon/Armonică sârbească 3  ani – Boban Constantinovici 900
8 Saxofon-sopran, taragot, saxofon alto, clarinet 3 ani – Daniel Iova 900
9 Orgă electronică 3 ani – Sorin Todor 900
10 Chitară 3  ani – Alexandru Faur 900
11 Maestru de sunet, DJ 2 ani – Sorin Bârcă 850
 

II

 

ARTE VIZUALE

 

12 Pictură, grafică, pictură  pentru copii 3  ani 850
13 Sculptură (gips, piatră, lemn) 3  ani – Marius Bacriu 850
14 Pictură, ceramică, artă decorativă, tehnici în pictură, iconografie 3  ani – Lucia Stoica 850
15 Design vestimentar şi de interior 3  ani – Gabriela Muscan 850
16 Cine – foto 2 ani – Cosmin Danciu

– Constantin Huțanu

850
 

III

 

COREGRAFIE

 

17 Dans modern, majorete, aerobic, balet pentru copii 2 ani – Adela Scorobete 850
18 Instructori dans popular-dansuri populare 2 ani 850
 

IV

 

MEȘTERI POPULARI

 

19 Curs meșteșugari (cioplitori în lemn) 1 an – Marius Bacriu 850


3. PROCEDURA DE ADMITERE

Școala de Arte din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș, organizează înscrieri, în perioada august – septembrie, la toate specializările (cursurile) puse la dispoziția publicului doritor, enunțate la capitolul II – Specializări.

Condiții de înscriere:

 1. a) pentru clasa – canto muzică populară, muzică clasică, muzică ușoară solicitanții trebuie să aibă minimum 14 ani împliniți la data înscrierii;
 2. b) pentru clasele – instrumente de suflat solicitanții trebuie să aibă minimum 10 ani împliniți la data înscrierii.
 3. c) pentru solicitanții cu vârste mai mici de 10 ani respectiv 14 ani, Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș oferă posibilitatea înscrierii la cercurile artistice specializate.

DOCUMENTELE NECESARE la înscriere:

 1. fișa de înscriere – Formular TIP (se solicită la secretariatul instituției);
 2. copie dupa CI sau, după caz, alt document de identificare care să aibă în conținut CNP-ul solicitantului (ex. certificat de naștere, pașaport etc);
 3. adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste faptul că solicitantul este apt medical și clinic sănătos;
 4. chitanță taxă de înscriere (copie);
 5. declarație de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal a cursantului major sau, după caz, declarație de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal semnată de către părinte/tutore/reprezentantul legal pentru cursantul minor ( formularul tip se solicită la secretariatul instituției).

TAXE

 1. a) se achită o taxă de înscriere de 30 lei;
 2. b) taxele aferente cursului/cursurilor se achită după declararea ”admis” a fiecărui solicitant și repartizarea la curs. Termenul de achitare a taxei de școlarizare este de 60 de zile, calculat de la data începerii anului școlar.

ETAPE

 1. Se completează fișa de înscriere, anexându-se documentele menționate la pct. IV, și se depune la secretariatul instituției.
 2. Evaluarea solicitanților (cursanților) pentru examenul de admitere se face doar pentru specializările muzicale și coregrafice. Evaluarea constă în susținerea unei probe de aptitudini specifice profilului ales sau, după caz, specifice cursurilor.

Solicitanții de la cursurile de arte vizuale nu susțin examen de admitere.

 1. Urmare a susținerii probei de aptitudini, o comisie formată din profesori ai Școlii de Arte, va acorda calificativul ”admis” sau ”respins”.
 2. Rezultatele probei se vor afișa în ziua examinării, la sfârșitul acesteia, și pe site-ul instituției.
 3. Împotriva acestei decizii, solicitantul respins poate formula contestație în termen de 5 zile de la afișarea rezultatelor care va fi soluționată în termen de 3 zile calculate de la data depunerii.

VII. PROCEDURA REPARTIZĂRII CANDIDAȚILOR ADMIȘI

Solicitanții declarați admiși vor fi repartizați în limita locurilor disponibile, la clasa de curs a fiecărui profesor.

În procesul de repartizare a cursanților se va avea în vedere opțiunea acestora pentru un anumit profesor, în limita locurilor disponibile. În cazul în care pentru opțiunea solicitată nu mai sunt locuri disponibile, repartiția se va face prioritar pentru profesorii angajați, obligațiile cursantului urmând a se păstra în privința mentorului căruia i-a fost repartizat.

Cursanții sunt așteptați la festivitatea de deschidere a anului școlar la sediul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș din Timișoara, str. E. Ungureanu, nr. 1, prilej cu care vor lua legătura cu profesorii coordonatori pentru semnarea contractului de școlarizare și stabilirea orarului. Data festivității va fi anunțată în timp util pe site-ul www.ccajt.ro și pe pagina de facebook a Școlii de Arte Timișoara.

Școala de Arte își rezervă dreptul de a substitui un profesor prin numirea unui înlocuitor, pe parcusul anului școlar, atunci când desfășurarea cursului cu profesorul inițial nu mai este posibilă, astfel încât continuitatea cursului să nu fie afectată.

Școala de Arte organizează o nouă sesiune de înscrieri în perioada februarie – martie a anului următor. Examinarea solicitanților va fi realizată individual la fiecare specialitate iar examinarea finală se va susține în luna martie a anului școlar.

VIII. REGLEMENTĂRI CU PRIVIRE LA TAXELE ȘCOLARE

Pentru anul de studiu 2018-2019, se vor aplica următoarele TAXE:

 1. taxă de înscriere – 30 lei;
 2. taxă/an de studiu/cursant – pentru cursurile cu predare colectivă – 850 lei;
 3. taxă/an de studiu/cursant – pentru cursurile cu predare individuală – 900 lei;
 4. taxă/an de studiu/cursant – pentru cursurile cu predare individuală, la care programa prevede și corepetiție (canto muzică populară, ușoară și clasică) – 950 lei.

PLATA TAXELOR aferente anului de studiu, se face într-o singură tranșă (integral), în termen de 60 zile calculate de la data începerii anului școlar.

În cazul neachitării taxelor la termenele stabilite, pe baza referatului casierului, șeful serviciului Școala de Arte va face propuneri spre aprobare Consiliului administrativ al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș și mai apoi managerului, în vederea exmatriculării.

Cursanții, care din motive temeinice, nu pot face plata până la termenul scadent, vor face o cerere motivată de amânare a plății, supusă aprobării profesorului, Consiliului administrativ al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș și mai apoi managerului.

SUSPENDAREA CURSULUI operează în baza unei cereri aprobate de conducerea Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș pentru o durată de maxim 2 ani de la data încheierii ultimului an de studiu.

TRANSFERUL unui cursant al Școlii de Arte, din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș la o școală similară este permisă. Taxele școlare achitate către Școala de Arte Timișoara, la momentul cererii de transfer, nu se restituie. Pentru a putea opera transferul, este necesar ca la momentul cererii, cursantul să fie cu taxele școlare achitate la zi.

În cazul în care o persoană solicită transferul de la o școală similară la Școala de Arte din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș, solicitantul va trebui să achite integral taxa prevazută pentru anul de studiu  în care operează transferul și să  depună următoarele documente:

 1. Cerere de transfer;
 2. Foaia matricolă – în copie certificată eliberată de școala de la care se transferă;
 3. Copie dupa CI sau BI sau alt document ce conține CNP;
 4. Adeverință medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie sau specialist, unde este cazul.
 5. Declarația de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal a cursantului major sau, după caz, declarația de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal, semnată de către părinte/tutore/reprezentantul legal pentru cursantul minor.

TRANSFERUL ÎN CADRUL INSTITUȚIEI este admis doar în cadrul aceleiași specializări.

REDUCERILE DE TAXE sunt o facilitate acordată de instituție în cazul unor situații determinate si limitative, conform procesului – verbal încheiat cu ocazia întrunirii Consiliului administrativ al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș din data de 06 septembrie 2017, după cum urmează:

 1. a) dacă un cursant urmează două sau mai multe specializări, primul curs se plătește integral iar următoarele sunt reduse cu 25%;
 2. b) dacă sunt 2 cursanți, membri ai aceleiași familii, primul cursant plătește taxa integral iar cel de al doilea plătește taxa redusă cu 25%;
 3. c) dacă sunt 3 cursanți, membri ai aceleiași familii, primul cursant plătește taxa integral și ceilalți membri vor plăti taxa redusă cu 25%.
 4. d) beneficiază de gratuitate: angajații CCAJT sau PFA- colaboratori precum și copiii acestora, pentru înscrierea la un singur curs.

Între Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș și cursant (sau reprezentantul legal, în cazul minorilor) se va încheia un contract de școlarizare pus la dispoziție de instituție. Ora de curs are o durată de 45 de minute.

La propunerea profesorilor coordonatori, un cursant cu merite și aptitudini deosebite poate cumula doi ani de curs într-unul singur, cu condiția achitării integrale a taxei de școlarizare aferente tuturor anilor de studiu prevăzuți în tabelul de la punctul II – Specializări.

În cazul neprezentării la examenele de final de an, cursantul are posibilitatea de a fi reexaminat în cadrul sesiunii din luna septembrie sau în cazul în care înscrierea  are loc în luna martie, aceștia au posibilitatea de a susține examenele finale restante în cadrul sesiunii din luna iunie.

Prezentul Regulament a fost analizat, discutat și avizat de către Consiliului administrativ și conducerea Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș.

Orar Cursuri

Orar teorie și solfegii

MARȚI
15:00 – 16:30 – ANUL II – CANTO ȘI INTRUMENTE
16:30 – 18:00 – AN I CANTO ȘI INSTRUMENTE

JOI
15:00 – 16:30 – ANUL I – CANTO ȘI INTRUMENTE
16:30 – 18:00 – AN II CANTO ȘI INSTRUMENTE

 

ORAR PROFESORI 2017 / 2018

Nr. crt. Nume profesor Telefon Sala locatia luni marți miercuri joi vineri sâmbătă
1 Bacriu Marius 0721227207 Sculptură Amforei Sala 1 16 – 20 16-20 16-20
2 Bârcă Sorin 0723875194 sunetişti, DJ Amforei Sala 5 15-21 15-21 15-21 15-21 15-21
3 Badescu Vasile 0723647817 Muzică religioasă Sala de spect.
*Faget
15-17
18-20
4 Biruescu Carmen 0766224857 0730171668 Canto popular 33 13 – 18 13 – 18 Corepet
13 – 18
5 Cega Sebastian 0766999776 Orgă electronica-trompetă Amforei nr.6 13-21 09-11 12-21 13-21 14-16
6 Pîrvu Roxana 0726318631 Pian 25 16-20 16-20 15-17 15-20 13,30 – 20 9-12
7 Cosmin Danciu 0722414240 Cine – foto Amforei Sala 9 18 – 20 18 – 20 18 – 20 18 – 20
8 Merceanu Oana 0724796130 Pian 20 sala 20
14.30 – 17
sala 25
13 – 15.30
sala 25
12 – 13
17 – 19
S.spect
14 – 15
17 – 18
sala 20
13 – 17
9 Dumbravă Carmen 0740015332 Canto popular 20 12 – 19 12 – 20 12 – 20
Corepet
10 Jicheran Victor 0724602441 instr.
dansuri pop.
S balet 14-18 14-18
11 Iasmina Iova 0740080906 Canto popular 36 sala 7
16-20
sala 30
14-17
Corepet
sala 36
16-17
sala 36
16.30-20
12 Boban Constantinovici 0761633884 Acordeon
Armonica
7 12-17 12-17 12-17
13 Raluca Stanca 0751758837 Canto popular 24 S. spect.
13 – 18
corepet
sala 24
13 – 18
sala 24
13 – 18
14 Muscan Gabriela 0773901249 Design
vestimentar
32 17-19 18-21 18-21 18-21
15 Faur Alexandru 0761607769 Chitară 34 16-20 16-20
16 Novak Nora 0729230027 Pictură,
Grafică
35 16-19 16-19
17 Pacatiuş Ana 0720833991 Canto popular 24 12-19 12-19 13 – 19
corepet
18 Georgiana Necşa 0769292655 Canto muzică usoară 33 12-16
19-22
corepet
19 Safta Adrian 0727751826 Clarinet
Saxofon
32 12-17 14-17 14-18 14-18 13-16
20 Daniel Iova 0743912292 Saxofon 21 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20
21 Scorobete Adela 0762000349 Balet,aerobic
Majorete
S. balet 16-18 16-19,30 16-18
22 Stoica Lucia 0744815732 Pictura,
arta decorativa
35 15-20 16-20 10-14
23 Edmund Dandoți 0721356832 Vioară 36 14.30-19.30 13.30-19 09-10
13-14
09-10
13,30-18,30
sala 31
12.30-18 09-13
24 Lica Dolga 0720002448 Percuţie Amforei Sala 3 16-19 16-19 16-18
25 Georgiana Necşa 0769292655 Canto
muzica populară
33 16-19 18-20
corepet
26 Marc Antoniu 0726789024 Canto
muzica usoară
31 14-21 14-18 14-19 13-16 14-16
27 Ciolac Vanana 0732149535 Canto
clasic,uşoară
30 12-13
14-18
12-13
14-18
14.45-18 16-18

 

Orar corepetiţii

clasa corepetitor ziua orele
Muzică populară Prof. Carmen Popovici Dumbravă
Prof. Ana Pacatiuş
Prof. Iasmina Iova
Prof. Carmen Biruescu
Prof. Raluca Stanca
Prof, Georgiana Necsa
Goleşie Horea-s20
Goleşie Horea-s24
Goleşie Horia-s30
Stiopon Ioan-s33
Stiopon Ioan- SF
Stiopon Ioan -SF
joi
miercuri
marti
joi
marti
marti
12-18
13-19
14-17
13-18
14-17
18-20
Muzică uşoară Prof. Vanana Ciolac
Prof. Marc Antoniu
Prof. Georgiana Necşa
Edmund Dandozi -s30
Edmund Dandozi -s31
Edmund Dandozi -s30
joi

luni

18-20
18-21
18-20

 

Orar Cursuri

TEORIE MUZICALĂ
sala 34
Oana Martinescu

MARŢI
15 – 16 Anul I clase instrumente
16 – 17 Anul II canto şi instrumente
17 – 18 Anul I clase canto

JOI
15 -16 Anul I clase canto
16 – 17 Anul II canto şi instrumente
17 – 18 Anul I clase instrumente

Evenimente  culturale

Spectacole

Expoziții