Școala de Arte din Timișoara dorește tuturor cursanților vacanță plăcută și vă așteptăm din toamnă cu o ofertă bogată de cursuri și evenimente culturale.
Felicitări absolvenților din promoția 2017 – 2018 și mult succes în domeniul ales!

Despre noi

Școala de Arte din Timișoara funcționează ca și compartiment distinct în cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș din anul 2000 și are o ofertă diversă, cuprinzând muzică Regulamentocală și instrumentală, arte vizuale, coregrafie, design vestimentar și cine – foto.

Scurt istoric

Istoricul ei ca și instituție cu specific artistic ne poartă până în secolul al XVIII-lea când este menționată existența unui teatru în documentele primăriei (1753). Apoi în secolul al XIX-lea presa vremii consemnează activitatea ”Școlii de desen orășenești”(1847). În a II-a jumătate a secolului al XIX-lea ziarul local ”Temeswer Zeitung” menționează redeschiderea ”Școlii de canto”(1858). În secolul XX instituția apare sub diverse denumiri: Școala de muzică municipală (1907), Conservatorul municipal (1922), Conservatorul superior (1945), Institutul de artă (1947). Printre personalitățile care au fost la conducerea acestei instituții de învățământ artistic se numără distinsul pedagog și compozitor Sabin Drăgoi.Perioada comunismului conferă conotații ideologice învățământului iar în 1954 apar Școlile Populare de Artă prin care s-a făcut propagandă partidului comunist iar artele au fost cenzurate. La Timișoara Școala Populară de Artă a fost înființată sub această denumire în 1962 iar primul director a fost prof. Ion Deatcu.După revoluția din 1989 Școala de Artă și-a urmat menirea de instituție de învățământ artistic alternativ prin care toată lumea putea urma o carieră artistică. Dintre profesorii care au fost îndrumat generații întregi de elevi îi amintim pe regretații: Pavel Roșu, Dumitru Pălălău, Iosif Hellman, Iacob Ochsenfld, Onuț Danciu.

Oferta

Școala de Arte Timișoara oferă specializări în următoarele domenii:
  • Muzică
    • Canto: muzică uşoară, populară şi clasică, cantori bisericeşti şi muzică religioasă
    • Instrumente:  vioară, pian, acordeon, clarinet, saxofon, taragot, sopran, fluier, armonică sârbească, orgă electronică, chitară
  • Arte vizuale:  pictură, grafică, pictură pentru copii, sculptură, artă decorativă, tehnici în pictură, iconografie, design vestimentar şi de interior, cine-foto
    Coregrafie: dans modern, dans sportiv, majorete, aerobic, balet pentru copii, instructori dans popular

Regulament Scoala de Arte 2018/2019

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL ȘCOLII DE ARTE TIMIȘOARA

I. GENERALITĂȚI
Pentru anul de studii 2018/2019, Școala de Arte a lansat oferta înscrierii celor
interesați la un număr de 19 specializări, din care :
 Cursuri cu predare colectivă;
 Cursuri cu predare individuală;
 Cursuri care beneficiază de corepetiție;
 Cercuri muzicale și de coregrafie.
II. SPECIALIZĂRI
Nr.
crt
SPECIALITATEA ANI
STUDIU
PROFESOR TAXA/an
-lei
I MUZICĂ
1 Canto muzică uşoară
Corepetiție
3 ani – Georgiana Necșa
– Marc Antoniu
– Vanana Ciolac
– Edmund Dandoți
950
2 Canto muzică populară
Corepetiție
3 ani – Carmen Popovici
Dumbravă
– Carmen Biruescu
– Raluca Stanca
– Iasmina Iova
– Gabi Zaharia
– Horia Goleșie
– Ovidiu Mihai
Dragomir
950
3 Canto muzică clasică 3 ani – Vanana Ciolac 950
4 Cantori bisericeşti
Muzică religioasă
2 ani – Vasile Bădescu 850
5 Vioară 5 ani – Edmund Dandoți 900
6 Pian 5 ani – Roxana Pîrvu
– Mihai Bîzgan
– Alecsandra Radu
900
7 Acordeon/Armonică sârbească 3 ani – Boban
Constantinovici
900
8 Saxofon-sopran, taragot,
saxofon alto, clarinet
3 ani – Daniel Iova
– Silviu Drăgan
900
9 Orgă electronică 3 ani – Sorin Todor 900
10 Chitară 3 ani – Alexandru Faur 900
11 Maestru de sunet, DJ 2 ani – Sorin Bârcă 850
II ARTE VIZUALE
12 Pictură, grafică, pictură pentru
copii
3 ani – Liliana Georgiades 850
13 Sculptură (gips, piatră, lemn) 3 ani – Marius Bacriu 850
14 Pictură, ceramică, artă
decorativă, tehnici în pictură,
iconografie
3 ani – Lucia Stoica 850
15 Design vestimentar şi de
interior
3 ani – Gabriela Muscan 850
16 Cine – foto 2 ani – Cosmin Danciu
– Constantin Huțanu
850
III COREGRAFIE
17 Dans modern, majorete,
aerobic, balet pentru copii
2 ani – Adela Scorobete 850
18 Instructori dans populardansuri
populare
2 ani -Grigore Munteanu 850
IV MEȘTERI POPULARI
19 Curs meșteșugari (cioplitori în
lemn)
1 an – Marius Bacriu 850

III. PROCEDURA DE ADMITERE
Școala de Arte din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș,
organizează înscrieri, în perioada august – septembrie, la toate specializările (cursurile)
puse la dispoziția publicului doritor, enunțate la capitolul II – Specializări.
Condiții de înscriere:
a) pentru clasa – canto muzică populară, muzică clasică, muzică ușoară solicitanții
trebuie să aibă minimum 14 ani împliniți la data înscrierii;
b) pentru clasele – instrume
VI. ETAPE
1. Se completează fișa de înscriere, anexându-se documentele menționate la pct. IV,
și se depune la secretariatul instituției.
2. Evaluarea solicitanților (cursanților) pentru examenul de admitere se face doar
pentru specializările muzicale și coregrafice. Evaluarea constă în susținerea unei probe de
aptitudini specifice profilului ales sau, după caz, specifice cursurilor.
Solicitanții de la cursurile de arte vizuale nu susțin examen de admitere.
3. Urmare a susținerii probei de aptitudini, o comisie formată din profesori ai Școlii
de Arte, va acorda calificativul ”admis” sau ”respins”.
4. Rezultatele probei se vor afișa în ziua examinării, la sfârșitul acesteia, și pe siteul
instituției.
5. Împotriva acestei decizii, solicitantul respins poate formula contestație în termen
de 5 zile de la afișarea rezultatelor care va fi soluționată în termen de 3 zile calculate de la
data depunerii.
VII. PROCEDURA REPARTIZĂRII CANDIDAȚILOR ADMIȘI
Solicitanții declarați admiși vor fi repartizați în limita locurilor disponibile, la clasa
de curs a fiecărui profesor.
În procesul de repartizare a cursanților se va avea în vedere opțiunea acestora pentru
un anumit profesor, în limita locurilor disponibile. În cazul în care pentru opțiunea solicitată
nu mai sunt locuri disponibile, repartiția se va face prioritar pentru profesorii angajați,
obligațiile cursantului urmând a se păstra în privința mentorului căruia i-a fost repartizat.
Cursanții sunt așteptați la festivitatea de deschidere a anului școlar la sediul
Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș din Timișoara, str. E. Ungureanu, nr. 1, prilej
cu care vor lua legătura cu profesorii coordonatori pentru semnarea contractului de
școlarizare și stabilirea orarului. Data festivității va fi anunțată în timp util pe site-ul
www.ccajt.ro și pe pagina de facebook a Școlii de Arte Timișoara.
Școala de Arte își rezervă dreptul de a substitui un profesor prin numirea unui
înlocuitor, pe parcusul anului școlar, atunci când desfășurarea cursului cu profesorul inițial
nu mai este posibilă, astfel încât continuitatea cursului să nu fie afectată.
Școala de Arte organizează o nouă sesiune de înscrieri în perioada februarie – martie
a anului următor. Examinarea solicitanților va fi realizată individual la fiecare specialitate
iar examinarea finală se va susține în luna martie a anului școlar.
VIII. REGLEMENTĂRI CU PRIVIRE LA TAXELE ȘCOLARE
Pentru anul de studiu 2018-2019, se vor aplica următoarele TAXE:
1. taxă de înscriere – 30 lei;
2. taxă/an de studiu/cursant – pentru cursurile cu predare colectivă – 850 lei;
3. taxă/an de studiu/cursant – pentru cursurile cu predare individuală – 900 lei;
4. taxă/an de studiu/cursant – pentru cursurile cu predare individuală, la care programa
prevede și corepetiție (canto muzică populară, ușoară și clasică) – 950 lei.
PLATA TAXELOR aferente anului de studiu, se face într-o singură tranșă (integral),
în termen de 60 zile calculate de la data începerii anului școlar.
În cazul neachitării taxelor la termenele stabilite, pe baza referatului casierului, șeful
serviciului Școala de Arte va face propuneri spre aprobare Consiliului administrativ al
Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș și mai apoi managerului, în vederea
exmatriculării.
Cursanții, care din motive temeinice, nu pot face plata până la termenul scadent, vor
face o cerere motivată de amânare a plății, supusă aprobării profesorului, Consiliului
administrativ al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș și mai apoi managerului.
SUSPENDAREA CURSULUI operează în baza unei cereri aprobate de conducerea
Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș pentru o durată de maxim 2 ani de la data
încheierii ultimului an de studiu.
TRANSFERUL unui cursant al Școlii de Arte, din cadrul Centrului de Cultură și
Artă al Județului Timiș la o școală similară este permisă. Taxele școlare achitate către
Școala de Arte Timișoara, la momentul cererii de transfer, nu se restituie. Pentru a putea
opera transferul, este necesar ca la momentul cererii, cursantul să fie cu taxele școlare
achitate la zi.
În cazul în care o persoană solicită transferul de la o școală similară la Școala de
Arte din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș, solicitantul va trebui să
achite integral taxa prevazută pentru anul de studiu în care operează transferul și să depună
următoarele documente:
1. Cerere de transfer;
2. Foaia matricolă – în copie certificată eliberată de școala de la care se transferă;
3. Copie dupa CI sau BI sau alt document ce conține CNP;
4. Adeverință medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de
medicul de familie sau specialist, unde este cazul.
5. Declarația de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter
personal a cursantului major sau, după caz, declarația de consimțământ privind acordul
asupra prelucrării datelor cu caracter personal, semnată de către
părinte/tutore/reprezentantul legal pentru cursantul minor.
TRANSFERUL ÎN CADRUL INSTITUȚIEI este admis doar în cadrul aceleiași
specializări.
REDUCERILE DE TAXE sunt o facilitate acordată de instituție în cazul unor situații
determinate si limitative, conform procesului – verbal încheiat cu ocazia întrunirii
Consiliului administrativ al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș din data de 06
septembrie 2017, după cum urmează:
a) dacă un cursant urmează două sau mai multe specializări, primul curs se plătește
integral iar următoarele sunt reduse cu 25%;
b) dacă sunt 2 cursanți, membri ai aceleiași familii, primul cursant plătește taxa
integral iar cel de al doilea plătește taxa redusă cu 25%;
c) dacă sunt 3 cursanți, membri ai aceleiași familii, primul cursant plătește taxa
integral și ceilalți membri vor plăti taxa redusă cu 25%.
d) beneficiază de gratuitate: angajații CCAJT sau PFA- colaboratori precum și copiii
acestora, pentru înscrierea la un singur curs.
Între Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș și cursant (sau reprezentantul
legal, în cazul minorilor) se va încheia un contract de școlarizare pus la dispoziție de
instituție. Ora de curs are o durată de 45 de minute.
La propunerea profesorilor coordonatori, un cursant cu merite și aptitudini deosebite
poate cumula doi ani de curs într-unul singur, cu condiția achitării integrale a taxei de
școlarizare aferente tuturor anilor de studiu prevăzuți în tabelul de la punctul II –
Specializări.
În cazul neprezentării la examenele de final de an, cursantul are posibilitatea de a fi
reexaminat în cadrul sesiunii din luna septembrie sau în cazul în care înscrierea are loc în
luna martie, aceștia au posibilitatea de a susține examenele finale restante în cadrul sesiunii
din luna iunie.
Prezentul Regulament a fost analizat, discutat și avizat de către Consiliului
administrativ și conducerea Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș.

Orar Cursuri

Orar teorie și solfegii

MARȚI
15:00 – 16:30 – ANUL II – CANTO ȘI INTRUMENTE
16:30 – 18:00 – AN I CANTO ȘI INSTRUMENTE

JOI
15:00 – 16:30 – ANUL I – CANTO ȘI INTRUMENTE
16:30 – 18:00 – AN II CANTO ȘI INSTRUMENTE

 

ORAR PROFESORI 2017 / 2018

Nr. crt. Nume profesor Telefon Sala locatia luni marți miercuri joi vineri sâmbătă
1 Bacriu Marius 0721227207 Sculptură Amforei Sala 1 16 – 20 16-20 16-20
2 Bârcă Sorin 0723875194 sunetişti, DJ Amforei Sala 5 15-21 15-21 15-21 15-21 15-21
3 Badescu Vasile 0723647817 Muzică religioasă Sala de spect.
*Faget
15-17
18-20
4 Biruescu Carmen 0766224857 0730171668 Canto popular 33 13 – 18 13 – 18 Corepet
13 – 18
5 Cega Sebastian 0766999776 Orgă electronica-trompetă Amforei nr.6 13-21 09-11 12-21 13-21 14-16
6 Pîrvu Roxana 0726318631 Pian 25 16-20 16-20 15-17 15-20 13,30 – 20 9-12
7 Cosmin Danciu 0722414240 Cine – foto Amforei Sala 9 18 – 20 18 – 20 18 – 20 18 – 20
8 Merceanu Oana 0724796130 Pian 20 sala 20
14.30 – 17
sala 25
13 – 15.30
sala 25
12 – 13
17 – 19
S.spect
14 – 15
17 – 18
sala 20
13 – 17
9 Dumbravă Carmen 0740015332 Canto popular 20 12 – 19 12 – 20 12 – 20
Corepet
10 Jicheran Victor 0724602441 instr.
dansuri pop.
S balet 14-18 14-18
11 Iasmina Iova 0740080906 Canto popular 36 sala 7
16-20
sala 30
14-17
Corepet
sala 36
16-17
sala 36
16.30-20
12 Boban Constantinovici 0761633884 Acordeon
Armonica
7 12-17 12-17 12-17
13 Raluca Stanca 0751758837 Canto popular 24 S. spect.
13 – 18
corepet
sala 24
13 – 18
sala 24
13 – 18
14 Muscan Gabriela 0773901249 Design
vestimentar
32 17-19 18-21 18-21 18-21
15 Faur Alexandru 0761607769 Chitară 34 16-20 16-20
16 Novak Nora 0729230027 Pictură,
Grafică
35 16-19 16-19
17 Pacatiuş Ana 0720833991 Canto popular 24 12-19 12-19 13 – 19
corepet
18 Georgiana Necşa 0769292655 Canto muzică usoară 33 12-16
19-22
corepet
19 Safta Adrian 0727751826 Clarinet
Saxofon
32 12-17 14-17 14-18 14-18 13-16
20 Daniel Iova 0743912292 Saxofon 21 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20
21 Scorobete Adela 0762000349 Balet,aerobic
Majorete
S. balet 16-18 16-19,30 16-18
22 Stoica Lucia 0744815732 Pictura,
arta decorativa
35 15-20 16-20 10-14
23 Edmund Dandoți 0721356832 Vioară 36 14.30-19.30 13.30-19 09-10
13-14
09-10
13,30-18,30
sala 31
12.30-18 09-13
24 Lica Dolga 0720002448 Percuţie Amforei Sala 3 16-19 16-19 16-18
25 Georgiana Necşa 0769292655 Canto
muzica populară
33 16-19 18-20
corepet
26 Marc Antoniu 0726789024 Canto
muzica usoară
31 14-21 14-18 14-19 13-16 14-16
27 Ciolac Vanana 0732149535 Canto
clasic,uşoară
30 12-13
14-18
12-13
14-18
14.45-18 16-18

 

Orar corepetiţii

clasa corepetitor ziua orele
Muzică populară Prof. Carmen Popovici Dumbravă
Prof. Ana Pacatiuş
Prof. Iasmina Iova
Prof. Carmen Biruescu
Prof. Raluca Stanca
Prof, Georgiana Necsa
Goleşie Horea-s20
Goleşie Horea-s24
Goleşie Horia-s30
Stiopon Ioan-s33
Stiopon Ioan- SF
Stiopon Ioan -SF
joi
miercuri
marti
joi
marti
marti
12-18
13-19
14-17
13-18
14-17
18-20
Muzică uşoară Prof. Vanana Ciolac
Prof. Marc Antoniu
Prof. Georgiana Necşa
Edmund Dandozi -s30
Edmund Dandozi -s31
Edmund Dandozi -s30
joi

luni

18-20
18-21
18-20

 

Orar Cursuri

TEORIE MUZICALĂ
sala 34
Oana Martinescu

MARŢI
15 – 16 Anul I clase instrumente
16 – 17 Anul II canto şi instrumente
17 – 18 Anul I clase canto

JOI
15 -16 Anul I clase canto
16 – 17 Anul II canto şi instrumente
17 – 18 Anul I clase instrumente

Evenimente  culturale

Spectacole

Expoziții